PŘESNÍ A INTELIGENTNÍ: AMERIČTÍ FARMÁŘI INSPIRUJÍ SVĚT

Zemědělství je v USA stále jedním z tradičních a nejdůležitějších produkčních odvětví. V roce 2022 činil zemědělský produkt 1,1 bilionu dolarů, což představuje necelé 2 % hrubého domácího produktu země. Zemědělství v USA je také jedním z největších zaměstnavatelů v zemi, s více než 2,3 miliony pracovníků.

Ilustrační foto: Shutterstock

V posledních letech se ve Spojených státech podobně jako v jiných vyspělých zemích objevuje řada novinek, které mají potenciál zvýšit produktivitu, efektivitu a udržitelnost zemědělské výroby. Výhodou je velmi úzké spojení výzkumu a výroby, takže přenos výstupů do praxe je relativně rychlý. Zejména pak v Kalifornii, americkém státě s největší zemědělskou produkcí, kde je propojení na výzkumná střediska, univerzity a společnosti ze Silicon Valley velmi intenzivní.

Americké farmaření je tak v neustálém vývoji a adaptačním procesu, aby bylo schopno zvládat aktuální výzvy a zároveň se připravit na budoucnost. Digitalizace, udržitelnost a inovace hrají v tomto procesu klíčovou roli. Přesné zemědělství jako systém postupů, který využívá moderní technologie k přesnějšímu řízení zemědělských operací, pomáhá dosáhnout cílů ve formě zvýšení efektivity a udržitelnosti zemědělské výroby.

ZEMĚDĚLSTVÍ 21. STOLETÍ

Řada postupů se dá spojit pod výše uvedený ustálený termín přesné zemědělství. Hojně využívanou metodou je například geolokace, ať už pozemní či z orbitu, která umožňuje zemědělcům přesně určovat polohu svých polí a strojů. Vyšší zapojení do výroby zaznamenávají rozdílné senzory měřící klíčové faktory prostředí, jako jsou vlhkost půdy, obsah živin či stav rostlin. Na to navazuje specifický software, který získaná data zpracovává a vyhodnocuje zemědělcům informace a možné cesty pro rozhodování.

V praxi tak lze vidět ve větším měřítku přesné závlahy, kdy farmáři používají senzory k měření vlhkosti půdy a zavlažují pouze tehdy, když je to nutné. Výsledkem je snížení nákladů a úspora vody, které je v poslední době například na jihozápadě USA kritický nedostatek. V případě přesného hnojení jsou sledovány obsahy živin v půdě a hnojí se pouze, když to má smysl. Obdobně u přesné setby se využívají senzory k měření stavu půdy a setí semen pouze tam, kde jsou podmínky pro růst optimální. Vedle zvýšené produktivity a zlepšené udržitelnosti je nespornou výhodou i zvýšené pohodlí pro farmáře, kteří se mohou zaměřit na produktivní odvětví. V případě zapojení umělé inteligence a strojového učení lze dále optimalizovat zemědělské operace.

Na rozdíl od Evropské unie, kde panuje k oblasti biotechnologií obecně spíše skepse, v amerických podmínkách jsou genetické technologie (v poslední době například ve formě editace genů) využívány k vývoji nových odrůd rostlin s rezistencí k chorobám či nedostatku závlahy, v případě živočišné výroby ke zvyšování produktivity opět rezistencí k chorobám a zvyšování užitkovosti.

Dalším příkladem inovací je rozvoj vertikálních farem. Popularitu získávají nejen ve městech, kde je omezený prostor, ale i v dalších lokacích. Farmy pěstující plodiny ve vrstvách umožňují efektivní využití prostoru a snižují potřebu vody a pesticidů. V USA lze napočítat necelé tři tisíce takových farem a největší se vyskytují na východním pobřeží, například Bowery Farms v Marylandu, New Jersey a Pensylvánii.

MOŽNOSTI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH FIREM

V Česku je rovněž řada výzkumných i výrobních subjektů, které jsou aktivní na poli inovací a moderních technologií v oblasti zemědělské prvovýroby i zpracování zemědělských komodit. Zejména v oblastech využití geolokace, senzorů, speciálního software a automatizovaných systémů se otevírá prostor pro užší spolupráci s americkým zemědělským sektorem.

I přes vysoce konkurenční americké prostředí jsou vybrané české společnosti schopny obstát na trhu. Z pohledu amerického kupujícího jsou výhodou nesporná kvalita a spolehlivost, inovativnost a příznivá cena.

Spolupráce mezi českými a americkými firmami v oblasti zemědělských technologií může být cestou k novým objevům a inovacím. Farmáři v USA mohou přinést cenné zpětné vazby a požadavky, které pomohou českým výrobcům lépe porozumět potřebám trhu. Pro české výrobce pak může export do USA otevřít nové trhy a zvýšit jejich mezinárodní obchodní příležitosti. USA jsou jedním z největších světových trhů pro zemědělské technologie, a tak je to pro české firmy atraktivní destinace.

Při průniku na americký trh je důležité zohlednit pravidla místního prostředí, legislativní předpisy, normy a požadavky na bezpečnost a kvalitu. Jak už to v byznysu bývá, spolupráce s místními partnery a distributory může zjednodušit proces vstupu na americký trh. S důkladným plánováním a kvalitními produkty mohou hrát čeští výrobci zemědělské techniky důležitou roli v modernizaci a udržitelném rozvoji amerického zemědělství. Pro bližší orientaci na americkém trhu je vhodné kontaktovat zemědělskou diplomatku na českém velvyslanectví ve Washingtonu, D.C. Terezu Černou (tereza_cerna@mzv.cz).

PETR JEŽEK, Odbor ekonomicko-vědecké spolupráce MZV ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět