Česká republika si v Gruzii vybudovala silné renomé

Od letošního roku patří Gruzie mezi šest prioritních zemí s dvoustranným programem české zahraniční rozvojové spolupráce. Česká rozvojová agentura (ČRA) se zde dlouhodobě věnuje sektorům zemědělství a rozvoj venkova, inkluzivní sociální rozvoj včetně zdravotnictví a řádná demokratická správa věcí veřejných. V nádherné, ale drsné oblasti Tušska pomáhá místním k udržitelnému rozvoji tohoto turisticky lákavého horského regionu a českým firmám s pomocí Programu B2B usnadňuje vstup na vzkvétající gruzínský trh. Gruzínským celníkům pro změnu umožňuje bojovat s pašeráky drog s pomocí těch nejzkušenějších českých kynologů.

Čeští dobrovolníci vyznačili desítky kilometrů turistických tras v čarokrásném Tušsku. Foto: Česká rozvojová agentura

Rozvoj čarokrásného Tušska

Zásluhou českých odborníků se pozvolna otevírá turistům chráněná krajinná oblast Tušsko na severu Gruzie. Vedle plánu péče o zdejší úchvatnou přírodu se mimo jiné podařilo vybavit dvě stovky zdejších domácností solárními panely či s pomocí českých dobrovolníků vyznačit desítky kilometrů turistických tras. ČRA působí v téměř nedotčené horské krajině Tušska od roku 2010. V regionu podporuje také udržitelné hospodaření v lesích, zajištění základní a urgentní zdravotní péče či řadu zemědělských projektů. Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Tušsko má také pozitivně přispět k ekonomickému rozvoji regionu formou udržitelného využívání včetně turismu. Zavedení elektřiny do oblasti je v tomto případě nedílnou součástí úspěchu.

„Dnes solární panely usnadňují život 200 tušským domácnostem a šesti veřejným institucím. Stávající situace tak umožňuje rozvoj turistické infrastruktury a láká do malebné horské oblasti další turisty. Díky solárním panelům také nedošlo k narušení rázu krajiny nevzhledným elektrickým vedením. Dostupnost elektrické energie zamezila i odlivu obyvatel z oblasti, která byla zejména v zimě téměř odříznutá od zbytku země. Držíme se principu udržitelného rozvoje, chceme podpořit místní turistický ruch a zároveň zachovat šetrný přístup ke krajině“, říká Jan Černík z ČRA, působící od ledna 2017 na zastupitelském úřadě v Tbilisi.

O projektech ČRA a aktivitách českých odborníků v tomto přírodně i kulturně jedinečném regionu vznikl nedávno dokument Krajina kamenných věží„Během natáčení a rozhovorů s místními bylo vidět, že si nás velmi váží. Češi si za těch několik let vydobyli v Tušsku skvělou pověst profesionálů a místní si nemohou české projekty vynachválit,“ říká režisérka filmu Kateřina Mikulcová. 27minutový snímek podpořený ČRA získal na 15. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů hlavní cenu v kategorii cestopisný film a byl 13. ledna k vidění na programu ČT2.

Zájem podnikatelů roste

„Z našich zkušeností vyplývá, že mnoho podnikatelů se obává začít podnikat v rozvojových zemích. Nicméně úspěšně realizované projekty Programu B2B dokládají, že vzkvétající gruzínský trh skýtá mnoho příležitostí,“ říká Ludmila Leškovská z ČRA, která má Program B2B podporující zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce na starosti. Kupříkladu firma RONELI SE využila finanční podpory Programu B2B a vytvořila podnikatelský plán výstavby pekárny. Dokument bude sloužit pro ekonomické rozhodnutí investora o realizaci výstavby pekárny i pro jednání s případnými finančními partnery projektu. Dalším příkladem je společnost DSP Přerov s.r.o., která usiluje prostřednictvím realizace podnikatelského plánu o vyhodnocení možností vstupu na gruzínský trh dodávkami úpravnických technologií bentonitové suroviny. Přidanou hodnotou realizace projektu je vytvoření ekologicky šetrné úpravny splňující požadavky české i evropské legislativy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. „Podnikatelé oceňují, že gruzínská legislativa umožňuje zahraničním obchodním partnerům či investorům velmi snadné a rychlé založení společnosti/gruzínské entity, kdy všechny příslušné kroky probíhají na jednom místě, v tzv. Public Service Hall, kde je k dispozici veškerý servis nezbytný pro založení nové společnosti,“ dodává Leškovská.

V regionu nově působí také společnost BIOVIVA s.r.o., která má zájem na zmapování potenciálu bioprodukce v Gruzii. Cílem je najít odbyt pro suroviny i hotové výrobky z gruzínského trhu na český nebo evropský trh. Gruzie má mnoho potravinářských specialit, např. sušené ovoce, víno produkované metodou Kvevri, výrobky z ořechů, omáčky a mošty z ovoce, směsi koření či tradiční čaje. Vzhledem k tomu, že v EU roste poptávka po produktech z ekologického zemědělství a plochy pro tuto produkci se výrazně nezvyšují, má projekt do budoucna velký potenciál.

Kynologové i pomoc dětem

Objem zachycených drog na gruzínských hraničních přechodech, mezinárodních letištích a přístavech ukazuje v posledních letech na narůstající význam Gruzie jako důležitého koridoru, přes který je na trhy západní Evropy, Ruska a Turecka pašován kokain, heroin, amfetamin a další syntetické drogy. Do boje proti pašerákům drog v Gruzii se proto zapojili také čeští kynologové, patřící ke světové špičce. V rámci projektu Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby dojde k vypracování doporučení a následnému nastavení systému pro školení a výcvik instruktorů, psovodů a služebních psů. Ve spolupráci s gruzínskými celníky bude vycvičeno celkem 16 služebních psů. „Velmi nás těší, že můžeme naše bohaté zkušenosti předat v Gruzii, která se stále více potýká s problémem pašování drog. V podobném duchu jsme již úspěšně pomáhali s výcvikem služebních psů peruánským a izraelským kolegům,“ říká brigádní generál Milan Poulíček.

ČRA v Gruzii podporuje také řadu zdravotnických projektů, kde se dlouhodobě intenzivně věnuje problematice prevence, diagnostiky a léčby onkologických onemocnění a dětské onkohematologie. Od poloviny roku 2016 v Gruzii funguje například nová PCR laboratoř diagnostiky leukémie. „V Gruzii je ročně registrováno okolo 45 případů dětské leukémie, nejčastěji její akutní forma.  Přibližně 10 procent dětí se navíc s leukémií léčí opakovaně. Dodané přístroje umožní místním lékařům připravit pro nemocné děti co nejvhodnější způsob léčby,“ říká Prof., MUDr. Jan Trka, Ph.D. vedoucí laboratorního centra a laboratoře molekulární genetiky na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, který projekt zastřešuje po odborné stránce.

Do boje proti pašerákům drog se zapojili také čeští kynologové. Ve spolupráci s gruzínskými celníky bude vycvičeno celkem 16 služebních psů. Foto: Česká rozvojová agentura

Spolupráce bude pokračovat

Koncem loňského roku se do Gruzie vypravil také ředitel ČRA Pavel Frelich. V rámci své pracovní cesty zde absolvoval řadu schůzek s partnerskými organizacemi, jako je Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID), Německá rozvojová agentura (GIZ), Rakouská rozvojová agentura (ADA) či Delegace EU v Gruzii. Vedle toho došlo ke slavnostnímu podepsání dvou memorand o porozumění, konkrétně v oblasti dětské paliativní péče a fytosanitární kontroly.

Projekt Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v Gruzii reaguje na potřebu zkvalitnit zdejší fytosanitární sektor v souladu s normami EU. Díky tomu bude možné bezpečně vyvážet gruzínské rostlinné produkty do zemí EU a na další mezinárodní trhy. Vedle obchodního aspektu projekt usnadní také produkci zdraví neškodných rostlinných materiálů na území Gruzie. Na pozadí současných výzev a změn životního prostředí, kterým Gruzie nyní čelí, se ochrana rostlin stává jednou z našich priorit. Gruzie musí usilovat o vytvoření silného fytosanitárního systému, který bude odpovídat mezinárodním normám a standardům,“ uvedl po podpisu memoranda gruzínský ministr zemědělství Levan Davitashvili.

Šíře české pomoci v Gruzii je ale mnohem větší, než těchto několik konkrétních příkladů. A bude pokračovat i v následujících letech. Ředitel ČRA Pavel Frelich k tomu dodává: „Česká republika si v Gruzii svým dlouholetým intenzivním působením vybudovala silné renomé a já věřím, že úspěšná spolupráce bude v ještě větším objemu pokračovat i v novém programovacím období 2018–2023, kdy se Gruzie nově stala prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR s bilaterálním programem spolupráce.“ 

FILIP ŠEBEK

Díky našim firmám o nás ví celý svět