Rozvojová pomoc vytváří šance i pro české firmy

Mnohým se může zdát, že podnikání v rozvojových zemích přináší příliš velká rizika. Na druhou stranu jsou státy Afriky, jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky ještě stále nedostatečně probádanými trhy, které při bližším pohledu nabízí spoustu podnikatelských příležitostí.

Podnikatelka Daniela Mauleon vaří se svým místním týmem na Zanzibaru z dozrálého ovoce džemy. Foto: ČRA

Levná pracovní síla stejně jako nízké výrobní náklady či investiční pobídky daných zemí představují pro české produkty a technologie, které se ve světě těší dobrému jménu, zajímavé možnosti. Překonat silnou konkurenci levnějších čínských služeb je často těžký oříšek, avšak i státy jako Angola či Peru stále více sázejí na kvalitu a dlouhodobý servis nově nabytých produktů.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se proto snaží zajistit atraktivní nástroje pro finanční a technickou podporu českým firmám, které by na nových trzích mohly předat své know-how a navázat obchodní partnerství. K tomu účelu slouží dotační Program B2B spravovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA). Cílem tohoto programu je zvýšení zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a cílů udržitelného rozvoje. Zatímco místní trhy budou profitovat z nově nabyté technologie, česká firma najde nového partnera a může si v místě založit například pobočku či výrobní závod.

Výhody Programu B2B

V rámci programu B2B si může podnikatel nebo firma zažádat o dotaci na studii proveditelnosti, podnikatelský plán či realizaci projektu. Podnikatelský plán má sloužit firmám k průzkumu nového trhu, a proto se těší také největší oblibě. Studie proveditelnosti zase slouží k navržení technického řešení pro konkrétní instituci v rozvojové zemi.

Na podnikatelské plány i na studie proveditelnosti poskytuje ČRA dotaci do výše 250 000 korun při 50% spolufinancování. Vyšší dotaci může firma získat už na samotnou realizaci projektu. Tím může být založení pobočky, výstavba výrobní linky či zavedení nového provozu. V rámci realizace může firma získat dotaci až do výše 5 milionů korun také při 50% spolufinancování.

„Žadatelé musí předložit takový podnikatelský záměr, který přispěje k rozvoji místního regionu, například zajištěním nových pracovních míst. Obvykle projekt řeší konkrétní rozvojový problém v dané zemi formou předání technologického know-how a zaškolením místních partnerů. Program B2B se liší od klasické rozvojové spolupráce tím, že požadujeme, aby vybrané projekty byly finančně udržitelné, neboť jen tehdy je smysluplné pro firmy v cílových zemích dlouhodobě investovat. Vybrány jsou proto ty projekty, které mají vyjasněné návazné financování, ať už formou investora, vlastního vkladu či úvěru,“ přibližuje Ludmila Leškovská, která má v České rozvojové agentuře Program B2B na starosti.

Firma Bwindi Coffee se věnuje pěstování organické kávy a výrobě sušených produktů z ovoce v Ugandě. Na snímku třídění kakaových bobů. Foto: ČRA

Zájem firem stoupá

Je zřejmé, že zájem českých firem o rozvojové trhy v posledních letech stále stoupá. Každým rokem současně stoupá kvalita předkládaných žádostí, což motivuje ČRA k podpoření většího množství projektů. V roce 2018 bylo v rámci Programu B2B podáno českými podnikatelskými subjekty 112 žádostí o dotaci, podpořeno bylo celkem 66 projektů. To je více než v roce 2017, kdy bylo v rámci obou výzev podpořeno celkem 58 projektů.

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa uvádí, že s rostoucí nabídkou kvalitních projektů se ministerstvo snaží efektivně navyšovat disponibilní prostředky pro jejich podporu. Je přesvědčen o tom, že české firmy mají rozvojovým trhům rozhodně co nabídnout.

Příkladem může být firma Photon Water Technology, která se zaměřuje na řešení nedostatku čisté a pitné vody v Peru. Cílem jejího projektu je dodat malé kontejnerové jednotky na úpravu vody peruánským obcím.

Mezi úspěšné žadatele v rámci Programu B2B patří i firma Bioviva, která realizuje již třetím rokem za podpory ČRA projekt v Moldavsku na podporu místních farmářů. Díky přenosu know-how a technologií učí místní farmáře řádnému organickému pěstování a zároveň si tak zajistí kvalitního dodavatele pro evropský trh. Přínosem projektu je rovněž spolupráce firmy Bioviva s organizací Člověk v tísni. Tato nezisková organizace má v Moldavsku již letité zkušenosti a důvěru mezi místními partnery, a tak firmě Bioviva pomáhá při školení a zaučování místních zemědělců.

Podle náměstka Tlapy může být spolupráce soukromého a neziskového sektoru v řadě případů velice zajímavá a přínosná pro všechny účastníky. Neziskové organizace mohou nabídnout zázemí, školení místních partnerů, koordinaci v terénu či mohou pomoci při vyjednávání.

Voda v centru pozornosti

České firmy se s podporou ČRA vydávají na různorodé trhy, mezi kterými najdeme nejen prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce, jimiž jsou Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie. Například na Srí Lance v oblasti Galle se firma Sweco Hydroprojekt zabývá technickým posouzením a zmapováním zdrojů znečištění povrchových vod, v Uzbekistánu se TopolWater soustředí na rozvoj čištění komunálních i průmyslových odpadních vod a v Argentině se LESPROJEKT-SLUŽBY zaměřil na průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na tamních vinicích.

V letošním roce zaznamenala ČRA zvýšený zájem o trhy afrických zemí. Například v Mali bude společnost GET realizovat projekt pro průmyslové využití písků a štěrkopísků ložiska Kirina. Společnost Nirex Tanzania Investments má zájem vybudovat výrobní linku na zemědělská krmiva v Kamerunu, zatímco společnost INCO engineering bude zjišťovat potenciál pro vytvoření obchodně-technického a vzdělávacího centra české dobývací techniky v regionu subsaharské Afriky.

Džemy na Zanzibaru

Do afrických zemí se vydala i podnikatelka Daniela Mauleon, která se svým místním týmem vaří na Zanzibaru z dozrálého ovoce džemy. Mnoho ovoce se zde nespotřebuje a vyhodí. Paní Mauleon spatřila potenciál v jejich následném využití a snaží se produkty z ovoce umístit na místním trhu. Firma Bwindi Coffee se věnuje podobným aktivitám v Ugandě, kde kromě pěstování organické kávy vyrábí sušené produkty z ovoce.

Do hodnocení žádostí o dotaci se tradičně zapojují zastupitelské úřady, kanceláře CzechTrade a zástupci Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB). Je důležité zmínit, že Program B2B není jen o poskytování dotace. ČRA se snaží firmám ukázat i další možnosti státní podpory, které zahrnují například aktivní komunikaci s pracovníky českých zastupitelských úřadů, kteří dokážou firmám v jejich podnikatelském záměru poradit a upozornit je na případná rizika.

„K omezení rizik samozřejmě přispívá nejenom samotná dotace, ale i další finanční nástroje, které by měly navazovat na dotaci poskytnutou v rámci programu B2B. My v tomto směru spoléháme na úzkou spolupráci s našimi partnery, jako je Českomoravská záruční a rozvojová banka, ČEB a EGAP. Společně jsme firmám schopni nabídnout širší paletu nástrojů podpory a zvýšit tak jejich motivaci na rizikové trhy vstupovat. Rostoucí zájem firem na těchto trzích dlouhodobě působit potvrzuje i fakt, že dvě třetiny podpořených žádostí byly zaměřeny na vypracování podnikatelských plánů,“ přibližuje ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich.

V dalším výběrovém řízení Programu B2B budou moci české podnikatelské subjekty žádat o dotaci již na rok 2019. Vyhlášení výběrového řízení se plánuje na listopad 2018. Veškeré informace o Programu B2B je možné najít na stránkách ČRA www.czechaid.cz.

FILIP ŠEBEK

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět