OECD NABÍZÍ UNIKÁTNÍ KNOW-HOW PRO CESTU Z KRIZE

Členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsme se stali na konci roku 1995 jako první ze zemí střední a východní Evropy. Vstup do klubu sdružujícího nejrozvinutější ekonomiky světa pro Českou republiku znamenal potvrzení a ocenění úspěšného přechodu od centrálně plánovaného hospodářství k hospodářství tržnímu.

Autor článku Martin Tlapa (čtvrtý zprava) na ministerském jednání OECD. Foto: Stálá mise České republiky při OECD.​

​OECD byla první ze západních mezinárodních organizací nejvyššího významu, která nás přijala za svého člena. Česká republika se tak tímto krokem zařadila po bok vyspělých států s rozvinutým tržním hospodářstvím a demokratickým uspořádáním. Naše členství v OECD sehrálo důležitou roli také z hlediska příprav na vstup České republiky do Evropské unie a jejího vnitřního trhu – od přijetí do OECD naplňovala Česká republika program transformace v řadě oblastí národního hospodářství a plnila tak vstupní podmínky.

Cenné zkušenosti

Od vstupu do OECD se snažíme aktivně prosazovat její hodnoty a uplatňovat její standardy. Patří mezi ně funkční tržní ekonomika, volný obchod, spravedlivá hospodářská soutěž, ale také pluralitní demokracie a respekt k občanským a lidským právům. Doporučení a analýzy OECD nám v mnoha případech pomohly ve formování hospodářské politiky, například hospodářského a daňového modelu, pravidel hospodářské soutěže a opatření proti korupci. Celých 25 let čerpáme z expertního know-how a praktických zkušeností OECD získaných po desetiletí její předchozí existence, stejně jako ze zkušeností starších členů organizace. Velký význam měla doporučení OECD ve vztahu k ochraně životního prostředí, ve vzdělávání a dalších oblastech.

OECD pro nás představuje prostor sdílených hodnot společností založených na demokracii a otevřené ekonomice, ale též fórum, na němž vznikají mezinárodní standardy a formulují se praktická doporučení pro řešení problémů v řadě oblastí. Mnoho výstupů OECD, například Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích, ale i Doporučení Rady o umělé inteligenci či Program mezinárodního srovnávání kompetencí studentů PISA, je přijímáno i nečlenskými ekonomikami. Organizace si tak zaslouženě získala své pevné místo v globálním systému multilaterální spolupráce. Mimořádně cenným přínosem OECD pro členské země je možnost vzájemného sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v širokém spektru témat.

Vladimír Dlouhý se na začátku září představil v Černínském paláci jako kandidát na post generálního tajemníka OECD. Foto: MZV​

Český kandidát do vedení OECD

S vědomím významu OECD pro členské země i pro globální ekonomiku a s ohledem na potenciál našich transformačních zkušeností pro nadcházející obnovu globální ekonomiky po koronavirové krizi, nominovala vláda ČR Vladimíra Dlouhého jako kandidáta do výběrového řízení na funkci generálního tajemníka OECD, které bylo vyhlášeno v září letošního roku. Náš kandidát splňuje všechny předepsané kvalifikační požadavky a má pro tuto pozici výborné kvality, získané jak ve státní správě, tak v akademické či soukromé sféře. Jeho jedinečné zkušenosti z hospodářské a společenské transformace české ekonomiky jsou předpokladem pro schopnost najít řešení pro řadu aktuálních i strategických úkolů, před nimiž OECD nyní stojí. Konkurovat těmto kvalitám bude pro protikandidáty Vladimíra Dlouhého těžký úkol.

Nacházíme se ve složitém období plném nových, závažných výzev, v době poznamenané propadem ekonomiky, poklesem životní úrovně i obecným nedostatkem důvěry. V takové situaci se ukazuje více než kdy jindy, že mnohostranná spolupráce má smysl. Proto je nezbytné, aby OECD svou aktivitou podpořila efektivní multilaterální spolupráci a aktivně usilovala o šíření svých hodnot, standardů a příkladů dobré praxe po celém světě.

Cestou z krize to neskončí

OECD má ty nejlepší předpoklady pro to, aby přinášela objektivní, na faktech založená doporučení a řešení k překonání dopadů současné krize, s nimiž se budeme s velkou jistotou potýkat v několika příštích letech. Kandidát České republiky si jako zásadní prioritu vytyčil právě nalezení cesty z krize, což bude pro OECD klíčová výzva aktuální po celé období mandátu jejího budoucího generálního tajemníka.

Překonáním koronavirové krize však seznam úkolů nekončí.  Česká republika si je vědoma celé řady dalších závažných výzev, jimž bude OECD v následujících letech čelit a pro jejichž řešení již nyní disponuje unikátním know-how. Patří mezi ně zvládnutí informačních technologií ve všech sférách lidské činnosti, přechod k nízkouhlíkové a digitální ekonomice včetně řešení problematiky zdanění, efektivní a bezpečná aplikace umělé inteligence a technologií blockchain, reforma vzdělávacího systému a politik zaměstnanosti s ohledem na potřebu rozvoje nových dovedností, inkluzivní ekonomický růst nebo stárnutí populace. Pandemie covid-19 poukázala i na nutnost posílit udržitelnost zdravotních systémů a odolnost systémů veřejné správy.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět