MEZINÁRODNÍ TENDRY: ROZVOJOVÁ POMOC EU JE ŠANCÍ I PRO ČESKÉ FIRMY

Oblast rozvojové spolupráce tradičně nabízí řadu možností uplatnění zboží a služeb českých firem po celém světě v široké škále sektorů. Celý segment rozvojové spolupráce nyní dostává mimořádnou finanční injekci díky novému nástroji Evropské unie zaměřenému na spolupráci se třetími zeměmi, který bude pod názvem Global Europe a akronymem NDICI-GE hospodařit do roku 2027 s bezprecedentním objemem finančních prostředků ve výši 79,5 miliardy eur.

Foto: Shutterstock

Za zkratkou NDICI se skrývá anglický výraz pro Nástroj sousedské, rozvojové a mezinárodní spolupráce (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument). V rámci tohoto nového nástroje Global Europe budou v nadcházejících šesti letech realizovány rozvojové projekty ve třetích zemích mimo EU a západní Balkán, přičemž největší objem financí ve výši 60 miliard eur mají získat teritoriální programy. Z nich pak bude největší část, přes 29 miliard eur, směřovat do projektů v oblasti subsaharské Afriky. Další část rozpočtu ve výši 6,3 miliard eur bude směřována na tematické programy zaměřené mimo jiné na podporu lidských práv a demokracie či předcházení konfliktům. Global Europe rovněž počítá s rozpočtem ve výši 3 miliard eur na akce rychlé reakce v případě například živelných pohrom.

Finanční prostředky budou přidělovány buď přímo vládám zemí, v nichž se budou projekty realizovat, případně budou alokovány prostřednictvím Evropské komise či Delegace EU v dané zemi. Zájemci z řad českých firem se tak mohou v rámci tohoto rozvojového nástroje EU zapojit několika cestami – jako partneři místních realizátorů projektů v zemi určení, případně cestou grantů a tendrů vypsaných přímo na dodávky zboží a služeb, které budou potřeba k dosažení cílů programů.

Nástroj Global Europe rovněž počítá se zapojením systému záruk Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+), které bude možné využít na krytí rizik spojených s financováním, což napomůže bezpečné realizaci projektů i v rizikovějších teritoriích.

ŠIROKÝ ZÁBĚR

Projekty v rámci Global Europe budou zahrnovat nejrůznější sektorové oblasti pokrývající celou šíři spolupráce EU a třetích zemí. Budou zaměřeny na zboží a služby v odvětvích souvisejících se Zelenou dohodou, jako jsou energetika a energetická účinnost, životní prostředí a biodiverzita, zemědělství a vodohospodářství s důrazem na udržitelnost. Dalšími silně zastoupenými sektory v rámci Global Europe budou oblasti digitalizace, zdravotnictví, dopravy a dopravní infrastruktury, ale též měkké sektory, jakými jsou budování odolnosti, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání či zaměstnanost.

Do roku 2024 budou financování z Global Europe dominovat tzv. Iniciativy Team Europe, zaměřené na udržitelnou obnovu po pandemii, včetně intenzivního posilování sektoru zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Část projektů bude rovněž věnována tvorbě studií v řadě oblastí, kdy budou moci české firmy uplatnit know-how ve svém oboru.

Projekty Global Europe budou zaměřeny mimo jiné na energetiku. Foto: Shutterstock

SCHOPNOST PŘEDVÍDAT

Možnost předjímat možné tendry před jejich formálním vypsáním je komparativní výhodou každého účastníka veřejné zakázky. V případě Global Europe budou tuto možnost poskytovat tzv. víceleté indikativní programy (MIPs) a zejména pak akční plány. Ty budou pro každou cílovou zemi definovat oblasti financování z nástroje NDICI-Global Europe na nadcházející rok, či v případě víceletých akčních plánů i na delší období. Tyto dokumenty budou po svém schválení k dispozici na webu Evropské komise pod příslušnými generálními ředitelstvími, zejména DG INTPA, dále DG NEAR a FPI, případně je bude moci poskytnout zastupitelský úřad ČR v dané zemi.

MOŽNOSTI KONSORCIÍ

O tendry v rámci evropských programů se čím dál častěji ucházejí konsorcia firem. Kromě výhody rozložení případného velkého objemu zakázky mezi více členů konsorcia má daný přístup nespornou výhodu rovněž v tom, že v případě řady tendrů stačí, když některá z technických kritérií potřebných pro účast v tendru splní jen jeden člen konsorcia. Účastí v silném konsorciu tak můžete znásobit své šance i na zisk některé z budoucích zakázek Global Europe.

Nový portál FTOP (Funding & Tender Opportunities  Portal), který je  zaměřený přímo na financování spolupráce EU se třetími zeměmi, nabízí funkci, díky níž je možné vyhledat potenciální partnery dle sektoru, nabízeného zboží a služeb, ale i podle země působnosti či počtu již získaných tendrů či grantů. Cílem je právě podpora vytváření konsorcií.

POMOC ČESKÉ DIPLOMACIE

„Global Europe přinese pro české firmy znásobení zdrojů určených pro rozvojovou spolupráci, přičemž finance z nového unijního programu budou plnit i funkci určitého pákového efektu,“ podotýká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. „Budoucímu zapojení českých firem do projektů Global Europe mohou pomoci i jejich dosavadní reference z českých rozvojových projektů včetně zapojení do systému vázaných peněžních darů. Velmi dobrý zvuk a výchozí pozici již mají například úspěšná řešení pro zdravotnictví nebo úpravy pitné vody. Rovněž síť českých zastupitelských úřadů, a to nejen v klíčových regionech subsaharské Afriky či Blízkého východu, je připravena českým společnostem pomoci nejen v orientaci ve strategických dokumentech, ale i v rámci přípravy na účast v jednotlivých tendrech nebo hledání potřebných místních partnerů,“ shrnuje náměstek Tlapa.

Ministerstvo zahraničních věcí plánuje uspořádat na jaře 2022 seminář k implementaci nástroje NDICI-Global Europe a systému grantů a tendrů i za účasti zástupců Evropské komise. Seminář bude otevřený zájemcům z řad českých firem – pro více informací a možnosti přihlášení na webinář doporučujeme sledovat stránky ministerstva.

KAREL SMÉKAL, zvláštní zmocněnec pro účast ČR na světových výstavách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět