Jak prorazit v Kambodži

Kambodža je jedna z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. Při vstupu na zatím nepříliš probádanou kambodžskou půdu mohou české firmy využít dosavadní aktivity ČR v oblasti rozvojové spolupráce a navázat na ně.

Češi se mimo jiné zaměřují na zkvalitňování zdravotní péče. Foto: Lucie Nečasová

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět

Provázanost rozvojových a firemních aktivit dokáže navíc posílit i aktuálně nabízený program České rozvojové agentury (ČRA) s názvem B2B. V oblasti podpory soukromého sektoru jde o stále oblíbenější dotační program, který má pro následující rok rozpočet 22 milionů Kč.

Dvě dekády silného růstu kambodžské ekonomiky, který v posledních několika letech dosahoval přes 7 %, pomohly zemi v redukci chudoby a ve zlepšení ukazatelů kvality života. Od roku 2016 je pak Kambodža klasifikována jako země s nižším středním příjmem, nadále ale zůstává zemí „nejméně rozvinutou s preferenčním obchodním režimem“. Možná ztráta preferenčního režimu a již probíhající útlum financí od tradičních donorů budou pro zemi znamenat větší tlak na zvyšování konkurenceschopnosti. To může být příležitostí pro české firmy, které mohou kambodžské straně nabídnout své zkušenosti, technologie i zařízení. Perspektivní je oblast zemědělství a návazných zpracovatelských odvětví včetně potravinářství, ochrana životního prostředí či zdravotnictví. Další příležitosti pak nabízí těžební sektor. Rozmach cestovního ruchu v zemi v posledních letech vytváří tlak i na zlepšení infrastruktury civilního letectví.

Kambodžské státní vyznamenání

Česká rozvojová agentura v Kambodži podporuje realizaci celé řady projektů, které se soustředí na rozvoj zemědělské i průmyslové výroby či stabilizaci zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb i veřejných úřadů. A velmi úspěšně. Za projekt Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo v Kambodži pro roky 2015-2017 dokonce ČRA nedávno obdržela z rukou místopředsedy vlády Kambodži Bin Chinna vysoké kambodžské státní vyznamenání (Řád Sahametrei Thnak Tepidin). „Udělený řád vnímáme jako výraz uznání a vděčnosti kambodžské vlády za dlouhodobou vzájemnou spolupráci a zároveň jako poděkování za realizované projekty v této zemi, které přispívají ke snížení chudoby, zlepšení zdravotní péče, kvality vzdělávání, životního prostředí, sociálního systému i podpoře podnikání,“ říká ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich. 

Program B2B pro odvážnější

 Pro oblast podpory soukromého sektoru využívá ČRA svého dotačního programu pro české firmy – tzv. Programu B2B. Ten má za cíl navazování podnikatelských partnerství, ale také přípravu vstupu na trh. Program B2B má na rok 2018 rozpočet 22 milionů Kč. Pro rok 2018 jsou plánovány důležité změny: předně se vztahují právě na Kambodžu, neboť o dotaci pro tuto zemi se nyní firmy mohou ucházet i v nejvíce dotovaném pilíři – Projektu B2B (5 mil. Kč), který byl nyní bez výjimky rozšířen na všechny rozvojové země. Dalšími dvěma pilíři jsou Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány. Všechny dotace musí splňovat podmínky minimálně 50 % spolufinancování z nestátních zdrojů – to znamená, že pokud náklady na zmapování trhu dosáhnou půl milionu, 250tis. Kč zafinancuje ČRA. A jaké jsou uznatelné náklady? „Hradíme osobní i cestovní náklady, subdodávky, překlady, tlumočení i PR. V rámci dlouhodobějšího Projektu B2B je možno naplánovat i studijní cestu do ČR,“ vysvětluje manažerka programu B2B Ludmila Leškovská z ČRA.

Čistá voda v Sihanoukville

Studie proveditelnosti firmy G-servis s názvem Udržitelné a efektivní nakládání s vodami v aglomeraci Sihanoukville, Kambodža je jednou z prvních aktivit českých firem v rámci B2B v této zemi. Cílem projektu je zpracování analýzy stavu vodního hospodářství zaměřenou na oblast úpravy a čištění vody ve městě Sihanoukville. To je jedním z nejvýznamnějších turistických center a svým rozvojem může napomoci ke komplexnímu rozmachu místní ekonomiky a kvality života. Účelem studie je rozpoznání potřeb a rozsahu trhu v zemi a identifikaci možných partnerů pro komerční spolupráci a průzkum legislativy v oblasti vodního hospodářství. „Jak ukazují zkušenosti také z jiných zemí, program B2B nabízí jedinečnou možnost podpory českých firem v oblastech se zvýšeným rizikem a nezastupitelnou formou napomáhá dlouhodobému zapojení soukromého sektoru jako klíčového partnera do rozvojových aktivit ČR. Tím se posiluje i možnost komerční návaznosti a ukazuje se tak, že zahraniční rozvojová spolupráce může být efektivní součástí proexportní politiky,“ dodává velvyslanec ČR v Kambodži Marek Libřický.

FILIP ŠEBEK

Kambodžský řád pro Českou rozvojovou agenturu. Foto: Archiv ČRA