DIPLOMATICKÁ OFENZÍVA V ZÁJMU ČESKÝCH FIREM

Svět v době po koronavirové krizi nebude stejný jako dřív. Zásadní změny čekají také globální obchod. Ministerstvo zahraničních věcí proto pružně reaguje a přichází s rekonstrukčním balíčkem ekonomické diplomacie.

Priority ekonomické diplomacie se formují i na základě pravidelných kontaktů ministerstva zahraničí s tuzemskými firmami. Ministr Tomáš Petříček navštívil mimo jiné firmu Linet – světoznámého výrobce nemocničních lůžek. Foto: Markéta Trnková, MZV

Světová ekonomika zažije v roce 2020 největší propad od velké hospodářské krize ve třicátých letech minulého století. Globální hrubý domácí produkt se podle dosavadních predikcí letos propadne o 3–6 procent. Česká ekonomika podle dat OECD poklesne o téměř deset procent a velkou měrou k tomu přispěje propad v mezinárodním obchodu se zbožím. Světová obchodní organizace očekává, že se sníží až o třetinu.

S takovým vývojem už počítají i čeští exportéři. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi vývozci ukázal, že nižší tržby z exportu za celý letošní rok očekává více než 80 procent firem. Podle tří pětin respondentů bude tento propad vyšší než 20 procent. Odborníci předpokládají vznik nových obchodních bariér a růst restrikcí na mezinárodní úrovni. Je velmi pravděpodobné, že mnoho států bude poskytovat větší podporu domácímu průmyslu a více zasahovat do vybraných sektorů. V mnohém se změní i poptávka spotřebitelů.

Vize ekonomické diplomacie

Role ministerstva zahraničí v reakci na mimořádnou situaci se ukázala jako klíčová nejen v otázce repatriace českých občanů a podnikatelů. Bylo nutné reagovat na krizi ve vnějších ekonomických vztazích a přijmout opatření s okamžitým i dlouhodobým dopadem. Přišli jsme proto s rekonstrukčním balíčkem, který vychází z dlouhodobé vize moderní ekonomické diplomacie České republiky. Zaměřuje se na rozšíření služeb pro podnikatele v zahraničí, poskytování aktuálních a kvalitních informací skrze digitální platformy, ale také na rozšíření projektů ekonomické diplomacie.

V našich zahraničních aktivitách se stále více posouváme k důrazu na konkrétní výsledky, od narativní diplomacie k diplomacii výsledkové. Úspěšnost naší země je z velké části dána právě dobrými výsledky v zahraničním obchodě. Chceme ještě usilovněji vytvářet trvalé a dlouhodobé obchodní vazby.

Informace z první ruky

Obtížná doba koronavirové krize klade na naše služby poskytované podnikatelům stále vyšší nároky. Diplomaté se vzhledem k omezeným možnostem cestovat fakticky stávají prodlouženou rukou tuzemských exportérů. Od února do května výrazně stoupl počet služeb poskytnutých podnikatelům.

Ministerstvo zahraničí tradičně přináší aktuální a ověřené informace českým firmám prostřednictvím rozsáhlé sítě zastupitelských úřadů. Díky své výhodné pozici přímo „u zdroje“ jsou ekonomičtí diplomaté schopni firmám zprostředkovat informace o aktuálních příležitostech, ale také upozornit na případná rizika a komplikace při obchodování. Digitální technologie umožnily kontakt s ambasádami i v době krize, kdy byl o informace zvýšený zájem. Za první pololetí letošního roku zastupitelské úřady uveřejnily téměř 300 článků s praktickými radami pro české firmy.

Od března do června 2020 ministerstvo zahraničí uspořádalo 16 exportních webinářů s ekonomickými diplomaty pro zástupce českého soukromého sektoru. Webináře byly zaměřeny jak na nejvýznamnější exportní teritoria, tak i na potenciální ekonomické partnery, složitější a vzdálenější trhy. Pro srovnání – za stejné období roku 2019 zorganizovalo ministerstvo sedm exportních seminářů v Praze a dalších českých městech za osobní účasti ekonomických diplomatů.

Wikov je dnes jednou z nejúspěšnějších strojírenských firem. Foto: Markéta Trnková, MZV

Proměna poptávky

Ve světě dochází ke značné proměně poptávky. Vlády redefinují národní prioritní sektory, do kterých budou v následujícím období investovat. Rozvíjet chtějí nejenom ta odvětví, jejichž význam se zvlášť projevil v době pandemie (zdravotnictví, digitální průmysl), ale také obory, které pomohou opět nastartovat národní ekonomiky (infrastrukturní projekty). Ministerstvo zahraničí proto v létě 2020 vydá publikaci shrnující „post-covid“ příležitosti v jednotlivých zemích.

Online nabídky komplexních řešení

Díky technologickým inovacím a propojení s výzkumem disponují české firmy v jednotlivých oborech často unikátním know-how a společně nabízejí komplexní řešení. Velký důraz je nyní kladen na online prezentaci komplexních českých nabídek ve zdravotnictví a dalších perspektivních oborech. Jedná se o rychlou a relativně nenákladnou formu marketingu, která umožňuje flexibilně a rychle reagovat na vývoj poptávky v jednotlivých zemích.

Podpora trvalé přítomnosti

Usilujeme také o dlouhodobé rozšiřování portfolia služeb poskytovaných českým firmám v zahraničí. Díky novému nástroji PROPEA, který vláda schválila jako součást nouzového balíčku ministerstva zahraničí krátce po vypuknutí pandemie, podporujeme trvalou přítomnost českých firem na zahraničních trzích a jsme pro ně potřebnou oporou při realizaci složitějších a dlouhodobých obchodních i investičních aktivit.

Projekty PROPEA, které fungují na principu „podnikatelé radí podnikatelům“, zprostředkovávají českým firmám v zahraničí praktickou pomoc od místních expertů za zvýhodněných podmínek. V Japonsku, Mongolsku, Peru a v dalších sedmi teritoriích tak ve spolupráci s těmito experty poskytujeme asistenci například při zakládání pobočky, zahájení výroby, zajišťování potřebné certifikace nebo vyřizování dokumentace pro import a logistiku v dané zemi.

Podpora zasažených sektorů

Ministerstvo zahraničí dále připravuje nový sektorově zaměřený program PROPEA+. Podstatou tohoto nástroje bude zajišťování expertních služeb v zahraničí prostřednictvím zastupitelských úřadů na základě smluv s externími partnery. PROPEA+ mimo jiné pomůže prezentovat a posilovat tuzemská odvětví, která byla zasažena krizí. Zaměříme se na cílené služby a prezentace příležitostí v zahraničí v oblasti kreativních průmyslů, cestovního ruchu, konferenčního turismu, informačních technologií nebo zdravotnictví. Díky tomu bude možné rychle reagovat na nové příležitosti v jednotlivých sektorech a maximálně je využívat.

Součástí programu PROPEA+ může být například příprava marketingové akce na podporu turistického ruchu do Česka přímo v teritoriu, kde není trvale zastoupena agentura CzechTourism, zajištění registrace pro dovoz českých potravin do zahraničí nebo certifikace pro prodej zdravotnických prostředků. Nástroj PROPEA+ byl schválen vládou jako součást rekonstrukčního balíčku našeho ministerstva.

Víme, že podnikatele čekají těžké časy. Každá krize přináší nové příležitosti, ale kompletní transformace ekonomiky v krátkém čase není reálná. Jdeme proto cestou rozšiřování osvědčených nástrojů moderní ekonomické diplomacie. Dále je posilujeme o dílčí prvky, kterými můžeme flexibilně reagovat na dění ve světě. Cílem je nejen udržet stávající obchodní vazby a vztahy, ale také rozvíjet nové.

TOMÁŠ PETŘÍČEK, ministr zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět