ČESKO CHCE SDÍLET SVÉ KYBERNETICKÉ KNOW-HOW

Technologický vývoj a nové trendy vytvářejí tlak na nejmodernější vybavení států i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při ochraně klíčových strategických cílů jednotlivých států sehrávají systémy pro zajištění kybernetické bezpečnosti zásadní roli a poptávka po nich bude v budoucnosti zcela jistě narůstat. Česká republika má v oblasti kybernetické bezpečnosti řadu dovedností, které může sdílet s dalšími partnerskými zeměmi. Je připravena nabídnout své know-how státním institucím, firmám i vysokým školám.

Ilustrace: Shutterstock

V současné době býváme často svědky toho, jak mohou cílené kybernetické útoky na státní instituce, nemocnice nebo soukromé firmy ochromit chod společnosti nebo dokonce státu. Kybernetické útoky jsou také významnou součástí nekonvenčních prostředků takzvané hybridní války, což můžeme sledovat i v průběhu současného konfliktu na Ukrajině.

BUDOVÁNÍ KAPACIT

Proto je rozvoj digitálních a kybernetických kapacit nedílnou součástí kritické státní infrastruktury a klíčovým prvkem pokroku a rozvoje každé země. Z tohoto důvodu Ministerstvo zahraničních věcí připravilo Program budování kapacit partnerských zemí v oblasti kybernetické bezpečnosti, který nazýváme CYBERVAC. Jeho cílem je přispět prostřednictvím mezinárodní spolupráce k zabezpečení svobodného, otevřeného, bezpečného a interoperabilního kybernetického prostoru pro všechny a zároveň zajistit dodržování lidských práv a právního státu.

Do programu budou zapojeny instituce napříč českou státní správou, subjekty z akademické sféry a soukromého sektoru a zahraniční partnerské instituce. Budeme pomáhat partnerským zemím posilovat jejich kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to zejména podporou jejich institucí s cílem zvýšit kybernetickou odolnost a schopnost účinně reagovat na počítačovou kriminalitu. S jednotlivými zeměmi si chceme vyměňovat informace i na multilaterálních jednáních o kybernetické bezpečnosti a boji proti kybernetické kriminalitě.

Projekty budou určené pro rozvojové země (podle hodnocení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) při zohlednění zahraničně-politických priorit České republiky. Zaměříme se především na africké státy, region Západního Balkánu, země Východního partnerství a oblast Indo-Pacifiku.

Konkrétní náplní programu CYBERVAC bude například pomoc s tvorbou a realizací národních kybernetických strategií a politik, pomoc s ochranou institucí před kybernetickými útoky nebo posílení týmů pro reakci na kybernetické incidenty a počítačovou kriminalitu.

Významnou součástí připravovaného programu budou strategická partnerství, která chceme navázat a postupně upevňovat jak mezi institucemi, tak s akademickou sférou a soukromým sektorem.

NABÍDKA ČESKÝCH PRODUKTŮ

K naplňování cílů programu budeme využívat zavedené nástroje ekonomické diplomacie, zejména pak cíleně zaměřené akce na podporu obchodních aktivit českých firem, které partnerským zemím nabídnou softwarové či hardwarové produkty a vybavení na posílení odolnosti proti kybernetickým hrozbám. Tyto akce se uskuteční v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED. Společně s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a dalšími partnery, kteří jsou do systému financování PROPED zapojeni, připravujeme řadu podnikatelských misí do zahraničí, které budou cíleně zaměřeny právě na kybernetickou bezpečnost. V rámci programu bude možné využít také nástroj vázaných peněžních darů, které umožňují dodávku českého materiálu a zařízení vybraným příjemcům v cílových zemích.

Klíčovým nástrojem programu jsou také projekty zaměřené na budování kybernetických kapacit, které pomáhají při rozvoji fungujících odpovědných institucí, účinně reagují na počítačovou kriminalitu a posilují kybernetickou odolnost země. Tyto projekty mohou mít podobu poradenství vládním týmům, jak reagovat na národní incidenty kybernetické bezpečnosti, školení pro policisty a vyšetřovatele zaměřená na vyšetřování kybernetické kriminality, pomoci s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů, výměny informací o dodržování norem odpovědného chování států v kybernetickém prostoru apod.

PODPORA VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

Programy budou navázány na akademický sektor s cílem zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání a vědy a výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti v rozvojových zemích. Aktivity zahrnují zejména odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, realizaci společných pedagogických aktivit v rámci meziuniverzitní spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých studijních pobytů učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, včetně předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství.

Sdílení odborných znalostí o kybernetické bezpečnosti se zahraničními partnery zvýší naši schopnost porozumět hrozbám, kterým čelíme v oblasti kybernetické bezpečnosti. Samotný program vhodně doplní nástroje rozvojové spolupráce a pomůže zvýšit prestiž České republiky v zahraničí.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět