BRNO POSÍLILO EXPORTNÍ POTENCIÁL FIREM

Ekonomiku Jihomoravského kraje, stejně jako celou českou ekonomiku, v posledních letech výrazně ovlivňuje export. Služby pro podnikatele a související aktivity, které podporují zahraniční obchod, přitom v současné době zajišťují převážně ústřední orgány a instituce centrálně. Od podzimu 2018 je ale v Brně k dispozici jihomoravským podnikatelům, kteří mají zájem prosadit se na zahraničních trzích, takzvaný krajský exportní specialista.

Foto: Shutterstock​

Když Hospodářská komora ČR a její regionální síť ve spolupráci s ministerstvem zahraničí zavedla pilotně ve vybraných krajích pozice krajských exportních specialistů, jevila se tato myšlenka jako zajímavá synergická aktivita k našemu projektu Centrum mezinárodního obchodu. Ten iniciovala v roce 2016 Regionální hospodářská komora v Brně. Impulsem byl zejména fakt, že do té doby nefungovalo v Jihomoravském kraji žádné středisko, které by místním malým a středním podnikům umožnilo získat na jednom místě všechny potřebné základní informace a usnadnilo orientaci a výběr relevantních služeb v systému podpory exportu.

JEDNO KONTAKTNÍ MÍSTO

Záměrem je rozvíjet v Brně za úzké spolupráce řady zapojených subjektů centrum na podporu internacionalizace, které by podnikatelům mohlo nabídnout na jednom kontaktním místě služby poskytované exportérům státem, ale také dalšími institucemi a sítěmi na podporu podnikání i prověřených externích poradců.

Základním posláním Centra mezinárodního obchodu je podporovat exportní kapacitu a připravenost zdejších malých a středních podniků. Finanční podporu poskytuje Jihomoravský kraj i statutární město Brno. Centrum nabízí odborné služby jak asistenčního, vzdělávacího, konzultačního, prezentačního, tak i finančního charakteru. Jeho prostřednictvím chce regionální hospodářská komora zamířit pozornost na podporu potenciálu vývozu jihomoravských malých a středních podniků tak, aby tyto podniky obstály v globální konkurenci a také v rámci Evropské unie.

Aktivity Centra mezinárodního obchodu vycházejí také z Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že základním cílem je podpora internacionalizace malých a středních podniků a hledání partnerů pro spolupráci v zahraničí, nabízí centrum možnosti informační podpory, bezplatné účasti na vybraných obchodních misích, zapojení do kurzu „Manažer mezinárodního obchodu“ a veřejnou finanční podporu (v režimu de minimis) ve formě „exportních voucherů“.

EXPORTNÍ VOUCHERY

Jedná se o finanční nástroj napomáhající zvýšení exportních schopností místních podniků prostřednictvím jednorázové dotace (voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 50 tisíc korun). Vouchery je možné využít k účasti na veletrzích, výstavách, konferencích v zahraničí a k aktivitám v oblasti marketingu. Centrum mezinárodního obchodu rovněž poskytuje specializované individuální poradenské služby, jakými jsou například oslovení potenciálních obchodních partnerů v zahraničí a ověření jejich zájmu o výrobek či službu, analýzy konkrétních oborových příležitostí v zahraničí, komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání zahrnující charakteristiku trhu, právní a ekonomickou situaci.

Všem relevantním zájemcům tak bude podle charakteru jejich požadavku doporučen vybraný exportní specialista a další vhodná nabídka souvisejících proexportních aktivit. Jádrem projektu jsou především služby pro firmy, které již exportují, ale také servis pro ty podnikatele, kteří se chystají do exportu pustit. Základní asistence v rámci projektových aktivit při prvotním zájmu exportérů o vstup na zahraniční trh je díky dotaci poskytována zdarma. Na ni pak navazují další specializované služby hrazené částečně z veřejných dotačních prostředků za kofinancování ze strany klientů, například právě formou exportních voucherů.

PÁTEŘ EKONOMIKY

Malé a střední podniky jsou v celé Evropě včetně Česka označovány za páteř či DNA ekonomiky a zaměstnanosti. Jsou také nezanedbatelnou podpůrnou silou hospodářského růstu s potenciálem inovacím a konkurenceschopnosti. Hrají důležitou roli při tvorbě nových pracovních míst a jsou důležitým faktorem sociální stability a udržitelného hospodářského rozvoje.

Mezinárodní činnost podniků pak má významný vliv na vyšší růst obratu. Malé a střední podniky, které působí na mezinárodní úrovni, obecně vykazují také vyšší růst zaměstnanosti a v neposlední řadě pak existuje i silný vztah mezi internacionalizací a inovacemi. Exportující firmy jsou navíc nuceny klást důraz na vyšší přidanou hodnotu u svých výrobků, technologií a zajistit jejich průběžné inovace.

NAPOJENÍ NA AMBASÁDY

Pozice krajského exportního specialisty je zvláštní tím, že komory na ni nečerpají od státu žádný příspěvek. Velkou podporou nefinančního charakteru je ale přímé napojení krajského exportního specialisty na konkrétní pracovníky ministerstva zahraničí, na vybrané české ambasády a jejich obchodně-ekonomické úseky. Firmám pak exportní specialista nabízí řadu možností: pravidelný informační servis, vzdělávací akce, příležitost k zapojení do projektů ekonomické diplomacie, účast na podnikatelských misích s vrcholnými představiteli státu či realizaci jejich návštěv v českých firmách, vyhledání potenciálního obchodního partnera na vybraném trhu nebo zajištění předexportního financování.

VÝZVY DO BUDOUCNA

Velké firmy si exportní činnosti zajišťují vlastními obchodními úseky, u malých a středních podniků však mezinárodní spolupráce až na výjimky dostatečně rozvinuta není. Nemá ani potřebné zázemí uvnitř těchto podniků. Nezřídka je u malých exportérů zahraniční obchod založen pouze na nahodilém kontaktu, a to také proto, že nemohou detailně nastudovat nebo nemají schopnost zvládnout rizika spojená s podnikáním v zahraničí. Mnohdy jim chybí čas, a hlavně dovednosti i finance potřebné k internacionalizaci.

Místní malé a střední podniky jsou tak dosud do značné míry závislé na domácím trhu, a to navzdory možnostem, které skýtá širší jednotný trh EU a globalizace obecně. To bychom chtěli v rámci možností změnit tak, aby jihomoravské firmy měly dostatek informací pro analýzu trhů, kvalifikovaný personál, zvýšily schopnost navázat kontakt s potenciálními zahraničními zákazníky a kooperujícími partnery. Jedině tak lze zvýšit počet společností exportujících z našeho regionu.

OTO HRDLIČKA, Regionální hospodářská komora Brno, krajský exportní specialista

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět