REGIONY, ENERGETIKA I KLIMA. AUSTRÁLIE DÁ MILIARDY DO PODPORY EKONOMIKY

Australská vláda v rámci návrhu federálního rozpočtu na léta 2022-2023 představila nová opatření k podpoře ekonomiky. Za prioritní označila celkem devět oblastí hospodářství, které korespondují se zájmy českých firem při pronikání na australský trh.

Ilustrační foto: Shutterstock

Návrh rozpočtu pro rozpočtový rok 2022-2023 (finanční rok začíná v zemi 1. července) počítá se schodkem 78 mld. australských dolarů (AUD, 1,2 bil. Kč), což odpovídá 3,4 % HDP. V uplynulých letech Austrálie čelila nejen pandemii nemoci covid-19, ale vzrůstající četnosti přírodních katastrof v podobě požárů nebo záplav rozlehlých území a dále globálnímu ekonomickému zpomalení, vzrůstajícím cenám energetických vstupů a nárůstu inflace. Celé hospodářství se navíc potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a čelí relativně velkému zadlužením a strukturálnímu deficitu.

Proto se opatření navrhovaného rozpočtu na období 2022-2023 soustředilo na tři základní oblasti. Patří mezi ně snížení životních nákladů obyvatelstva (snížení nákladů rodin na výchovu mladé generace, zlevnění zdravotní péče, podpora dostupného bydlení, podpora nejnižších platů); a dále pak narovnání rozpočtu v nejdůležitějších oblastech (změna priorit s cílem vytvořit spravedlivější daňový rámec, posílení zdravotního systému a péče o starší populaci, posílení bezpečnosti a protikorupční opatření apod.). Třetí oblastí jsou opatření k podpoře silnější a odolné moderní ekonomiky, kam patří:

Podpora kvalifikované pracovní síly

Vláda vytvoří 480 tisíc bezplatných míst v rámci technického a dalšího vzdělávání (TAFE), což v našem pojetí znamená zejména učňovské vzdělávání. Na modernizaci tohoto systému bude vyčleněno 50 mil. AUD (770 mil. Kč). Pro postižené občany bude vytvořeno dodatečných 20 tisíc míst na univerzitách. Ke zlepšení podmínek studentů vč. Zlepšení učeben bude během dvou roků vyčleněno 475 mil. AUD (7,3 mld Kč). Budou přijata opatření na zapojení žen do pracovního procesu včetně prosazování genderové rovnosti. Další finanční zvýhodnění podpoří práci důchodců. Další opatření se budou týkat podpory kvalifikované migrace, která během tohoto rozpočtového roku dosáhne 195 tisíc pracovníků (nárůst o 30 tisíc oproti minulému období).

Investice do energetiky

Investice do energetiky v objemu 20 mld. AUD urychlí přechod na čisté a levnější zdroje; součástí bude i výstavba přenosových soustav z míst generování obnovitelní energie do průmyslových a městských oblastí s rozpočtem 10 mld. AUD (309 mld. Kč). Fond investic do regionálního průmyslu v objemu 1,9 mld. AUD (29 mld. Kč) je určen k transformaci místního průmyslu s cílem snížit emise a urychlit proces dekarbonizace (do roku 2050 plánuje Austrálie nulové emise). Velká pozornost je věnována elektromobilitě: 500 mil. AUD (7,7 mld. Kč) je vyčleněno na výstavbu elektrických nabíjecích a vodíkových stanic podél silniční a dálniční sítě a dalších 345 mil. AUD (5,3 mld. Kč) jako finanční pobídka při koupi elektromobilů. Výstavba bateriových úložišť v komunách i domácnostech bude podpořena sumou 225 mil. AUD (3,5 mld. Kč). A nelze opomenout balíček v objemu 100 mil. AUD (1,5 mld. Kč) na osvětu a získání dovedností v souvislosti s využíváním čistých energií.

Ochrana klimatu

Na ochranu životního prostředí bude vyčleněno 1,8 mld. AUD (28 mld. Kč). Dalších 200 mil. AUD (3,1 mld. Kč) ročně bude poskytnuto na prevenci přírodních katastrof a další prostředky do oblastí postižených povodněmi. Celkem si opatření na prevenci před povodněmi vyžádají 3 mld. AUD (4,6 mld. Kč).

„Made in Australia“

Vytvoření Národního fond pro rekonstrukci v objemu 15 mld. AUD (231 mld. Kč) si klade za cíl podpořit produkci vlastních výrobků v Austrálii. Plán zahrnuje 7 prioritních oblastí: obnovitelné a nízkoemisní technologie (vyčleněny 3 mld. AUD), zdravotnická věda (1,5 mld. AUD), doprava, přidaná hodnota v zemědělství, lesnictví a rybolovu, přidaná hodnota v přírodních zdrojích, obranné kapacity a využívání schopností.

Investice do infrastruktury

Balík v objemu 120 mld. AUD (1,85 bil. Kč) je určen během příštích deseti let na investice do dopravní infrastruktury. Zejména se jedná o rozšíření silniční a dálniční sítě po celé Austrálii, ale i o vybudování vysokorychlostního železničního koridoru ze Sydney do Newcastlu v Novém Jižním Walesu nebo o další etapu výstavby tramvajových linek v Canbeře.

Australská vláda chystá nové podpory i pro zemědělce. Ilustrační foto: Shutterstock

Podpora konektivity

Finanční injekce v objemu 2,4 mld. AUD (37 mld. Kč) rozšíří síť optických kabelů do dalších 1,5 milionu budov v rámci investičního plánu National Broadband Network. Dalších 1,2 mld. AUD (18,5 mld. Kč) je vyčleněno na lepší konektivitu na venkově a v odlehlých oblastech v rámci Regional and Rural Australia Plan.

Podpora malých a středních podniků

Sektor MSP zahrnuje 5 mil. pracovníků a vláda pro sektor vyčlenila 63 mil. AUD (970 mil. Kč) na zvýšení jeho energetické účinnosti. Dalších 15 mil. AUD (230 mil. Kč) je určeno na finanční poradenství a na překonání zdravotních problémů v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Regionální rozvoj

Několik programů v celkovém objemu 7,4 mld. AUD (114 mld. Kč) je určeno na regionální rozvoj formou transparentních investic ve spolupráci s regionálními radami a skupinami. Příkladem je výstavba sportovišť a knihoven, modernizace letišť a další infrastrukturální projekty regionálního charakteru.

Stimuly pro zemědělství

Celkem 1,2 mld. AUD (18,5 mld. Kč) bude poskytnuto farmářům s cílem navýšit jejich výstupy na 100 mld. AUD do roku 2030 (1,5 bil. Kč). Stejná částka bude vyčleněna na dostavbu vodní infrastruktury v rámci Národní vodní sítě (například v Cairns a na Tasmánii umožní zavlažování dalších 115 tisíc hektarů půdy). Další 1 mld. AUD (15 mld. Kč) je určena na budoucí projekty k posílení bezpečnosti, spolehlivosti a udržitelnosti vodního systému.

Cíle státního rozpočtu i místní australské vlády korespondují se zájmy českých firem při pronikání na místní trh. To potvrzuje i Mapa oborových příležitostí zpracovaná MZV pro Austrálii, kdy ze sedmi prioritních oblastí je celkem 5 je totožných s prioritami australské vlády. Jinými slovy, Austrálie má v uvedených oblastech nedostatek vlastních výrobních kapacit, které řeší dovozem z celého světa. A zde české firmy mohou nabídnout jak finální výrobky, tak výhledově pomoci se zaváděním vlastní výroby v zemi (samozřejmě s využitím českého know-how, za které se pochopitelně platí). Jedná se o tyto oblasti: důlní a těžební průmysl, energetický průmysl, obranný průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, zemědělské technologie. Zbylé dvě české priority z Mapy oborových příležitostí (vodní a odpadní průmysl a ICT) jsou v novém návrhu rozpočtu na období 2022-2023 řešeny samostatnými kapitolami s vydatnými finančními injekcemi.

PROPEA nově i v Austrálii

České firmy mají na australském trhu velké příležitosti. A k tomu jim mohou napomoci i nástroje ekonomické diplomacie. Pro rok 2023 byl pro Austrálii schválen program ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA, kdy místní odborná firma, realizátor projektu, zajistí pro český subjekt vybranou službu podle standardního seznamu služeb a česká firma hradí jen 30 % celkové faktury. Dalšími, již schválenými nástroji, jsou projekty ekonomické diplomacie PROPED s účastí na veletrzích OZWATER v oblasti vodního hospodářství v Sydney od 10. května 2023 a druhým veletrhem je Security Exhibition and Conference s důrazem na kybernetickou bezpečnost od 30. srpna 2023 rovněž v Sydney. České firmy si hradí jen cestovní náklady; výstavní stánek a registraci v katalogu a případné vystoupení na konferenci jsou hrazeny z rozpočtu, tedy státem.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Canbeře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět