SINGAPUR A EVROPSKÁ UNIE VSTUPUJÍ DO NOVÉ DIGITÁLNÍ ÉRY

V digitálním světě se hranice mezi státy malují o poznání hůře než na zemském povrchu. Proto státy i mezinárodní organizace musí kolektivně jednat o parametrech digitálního světa a věnovat jim náležitou pozornost. Jedním z nepopiratelných průkopníků v této oblasti je Singapur jako jedna z pěti nejvíce digitalizovaných zemí na světě podle žebříčku digitální konkurenceschopnosti.

Foto: Shutterstock

S ostrovním městským státem je třeba počítat jako s významným partnerem při formulování regionálních či globálních dohod ohledně budoucího uspořádání digitálního světa a jeho dílčích funkcí. Právě s tímto záměrem zástupci Evropské unie a Singapuru podepsali letos na začátku února nové digitální partnerství, aby tak otevřeli novou kapitolu pro budoucnost obou ekonomik.

Jde o krok zvláště významný, když si uvědomíme, že se jedná pouze o třetí takové partnerství uzavřené ze strany EU, tedy společenství 27 zemí, jež tvoří jeden z největších trhů světa. Kromě EU má Singapur tento typ dohod, které nazývá Dohoda o digitální ekonomice, uzavřené s Novým Zélandem a Chile (dohoda DEPA), s Austrálií (SADEA), Spojeným královstvím (UKSDEA), Jižní Koreou a de facto i společenstvím ASEAN skrze Rámec pro digitální integraci a jeho Akční plán (DIFAP).

KLÍČOVÝ PARTNER EU V JIHOVÝCHODNÍ ASII

Digitální partnerství mezi EU a Singapurem navazuje na sjednání dohody o volném obchodu, která vstoupila v platnost v listopadu 2019. Je nutné zmínit, že Singapur byl první zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), se kterou Unie takovou dohodu uzavřela, a dnes je jejím největším obchodním a investičním partnerem v ASEAN. Jednání o tomto dokumentu ale začala v době, kdy ještě digitální trh ani v EU, ani ve světě nebyl tak rozšířený, aby bylo nutné se věnovat jeho parametrům dopodrobna, takže příslušná část dohody o volném obchodu již dnes zaostává za překotným vývojem.

Uzavřené digitální partnerství se zaměřuje na následující konkrétní oblasti:

 • digitální obchod
 • datové toky
 • digitalizace ve finančním sektoru
 • standardizace
 • umělá inteligence
 • digitální identita
 • 5G a další generace mobilních sítí

Cílů partnerství je mnoho, a proto se bude každoročně setkávat Rada pro digitální partnerství a určovat témata a priority pro následující rok, čímž zajistí aktivní naplňování partnerství. Prvním konkrétním výsledkem deliberací jsou však zveřejněné principy digitálního obchodu, na jejichž základech by mělo dojít ke komplexnější dohodě o obchodu v digitálním prostoru. Oblasti, na něž se tyto principy zaměřují, jsou:

 • bezpapírový obchod
 • jednotná kontaktní místa
 • elektronická autentifikace, podepisování a fakturace
 • jednotné standardy, regulace a posuzování
 • volné a bezpečné datové toky
 • ochrana zákazníka v digitálním prostoru
 • kyberbezpečnost

VÝHODY PRO FIRMY I OBČANY

Pojďme si tedy položit nejdůležitější otázku – jaké příležitosti může toto partnerství přinést v budoucnu, a to pro zákazníky, firmy, ale i státy?

Ať už se na partnerství podíváme optikou občana, který by si rád ponechal kontrolu nad svými citlivými daty, nebo zákazníka, který chce nakupovat digitální produkty a služby volně ze zemí EU či Singapuru, největší výhodou partnerství je společná vůle států ke sbližování prostředí, v nichž se občan či zákazník pohybuje. Měly by tedy odpadnout případy, kdy je k nákupu určité služby potřeba písemné potvrzení instituce, jež se v případě Singapuru může vyskytovat desetitisíce kilometrů daleko, a naopak přibude situací, kdy si člověk může jednoduše ověřit svou identitu bez toho, aby se zvedl z pohodlí svého bytu.

Nepopiratelně největším beneficientem digitálního partnerství však jsou jednoznačně firmy, které se zabývají přeshraniční obchodní výměnou. Mohou se těšit na blízkou budoucnost, kdy pro prodej svých služeb v digitálním prostoru budou moci využít online kanálů, a to od získání potřebných povolení, přes splnění technických parametrů, až k samotné realizaci obchodu a plateb či řešení případných problémů. Díky tomu odpadne část nákladů a zlepší se přístup na trh.

Digitální partnerství znamená impuls nejen pro firmy, ale i pro vědecká a výzkumná pracoviště. Na snímku Národní univerzita Singapuru. Foto: Shutterstock

ŠANCE PRO OBCHOD SE SLUŽBAMI

Oběma stranám by zjednodušení byznysu mělo přinést zvýšení obchodní výměny mezi nimi. EU je už v současnosti čtvrtým největším partnerem Singapuru v obchodu se zbožím na světě: podle singapurského ministerstva obchodu a průmyslu v roce 2021 činila bilaterální obchodní výměna 43 miliardy eur. Očekává se však, že digitální partnerství podpoří zejména obchod se službami, který v roce 2020 dosáhl výše 50,3 miliardy eur, přičemž vývoz do Singapuru činil 21,6 miliardy eur a dovoz ze Singapuru 28,7 miliardy eur. To z EU dělá druhého největšího partnera pro Singapur v oblasti služeb. Obchod se službami ale roste i mezi Singapurem a Českem, kdy jen za posledních pět let došlo k více než 50% růstu (na více než 140 milionů eur).

Je třeba též zmínit, že dohoda se Singapurem by měla být předzvěstí dalších podobných dohod s okolními státy jihovýchodní Asie, možná i s celým blokem ASEAN. Jen hodnota digitálního sektoru v celém bloku již překračuje laťku 200 miliard amerických dolarů, přičemž Singapur je v centru tohoto dění. Spolu s již tradičně stabilním podnikatelským prostředím tedy může jít o důležitou vstupní bránu do celého regionu, jehož digitální sektor by měl v dalších letech růst asi 20% tempem ročně.

IMPULS PRO VĚDU A VÝZKUM

Uzavření partnerství znamená nejen impuls pro firmy, ale i pro vědecká a výzkumná pracoviště, která mohou na půdorysu partnerství jednodušeji představovat svoje produkty a výzkumné záměry. Překotný vývoj na poli informačních a komunikačních technologií i měnící se trendy v digitálním světě totiž dávají vzniknout novým řešením a procesům, jež někdo musí navrhnout, prověřit a následně uvést v život. Z možných oblastí výzkumu je třeba vypíchnout i bezpečnost dat a know-how komerčních firem, což je ve světě stále vážnější problém. Koneckonců žijeme v době, kdy si znovu ověřujeme, jak rychle a citelně výzvy „fyzického“ světa dopadají na naši otevřenou ekonomiku a dodavatelské řetězce. Tyto zkušenosti a obavy můžeme zužitkovat ve světě digitálním. Zjednodušení a zefektivnění obchodních procesů totiž musí nutně jít ruku v ruce se zabezpečením jak jednotlivých kroků proti útokům a zneužitím, tak i nashromážděných dat osob a podniků. K tomu je třeba se vypořádat s novými technologiemi jako umělá inteligence, kvantové počítače a dalšími, které jistě spatří světlo světa v nejbližší budoucnosti.

Jakkoli je digitální partnerství mezi EU a Singapurem stále ještě v začátcích, vzbuzuje vysoká očekávání z mnoha stran, která je nyní třeba plnit. A protože se zatím nepotvrzují představy mnohých autorů vědecko-fantastické literatury a nelze všechny životní strasti vyřešit ve virtuální realitě, věříme, že to budou právě české subjekty, jimž se podaří aktuálního trendu využít a v digitálním prostředí se prosadit. To pomůže celé zemi v posunu k ekonomice založené na produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

PETR MANOUŠEK, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Singapuru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět