ZEMĚ VÝCHODNÍ AFRIKY PLÁNUJÍ SNÍŽENÍ CEL

Východoafrické společenství (East African Community, EAC) slaví 20 let od svého založení. K této příležitosti země EAC plánují dokončení zásadní celkové revize Společného celního sazebníku. Jde o proces, který trvá již devět let.  Na zasedání hlav států EAC (Keňa, Rwanda, Tanzanie, Uganda a Burundi), které se mělo uskutečnit na konci listopadu, bylo plánováno završení tohoto procesu. Zasedání hlav států však bylo odloženo; proces dle všeobecného očekávání bude dokončen v příštích šesti měsících.

Foto: Shutterstock

Společný celní sazebník je jedním z klíčových nástrojů Protokolu o celní unii Východoafrického společenství. Sazebník je velmi důležitou přílohou protokolu, protože odráží strukturu cel mezi partnerskými státy EAC a zbytkem světa. Pokud jde o dovozní clo, kterým je zatíženo zboží exportované do EAC, je sazebník strukturován do tří pásem – 25 % clo pro hotové výrobky, 10 % clo pro meziprodukty a 0 % clo pro suroviny a investiční zboží. Kromě toho existuje seznam citlivých produktů, u nichž se sazby pohybují mezi 35 % až 100 %. Dále každá ze zemí EAC aplikuje seznam položek, u kterých je naopak clo prominuto.

Implementace společného celního sazebníku začala v roce 2005 poté, co vstoupil v platnost Protokol o celní unii EAC. Za 14 let jeho používání se prokázalo, že potřebuje komplexní přezkum s cílem sladit stávající strukturu sazeb s dynamickými změnami globálního obchodu a regionálním ekonomickým prostředím.

Výzva podnikatelů

V uplynulých letech se proto podnikatelská komunita trvale zasazovala o jednotné uplatňování sazebníku ve všech členských státech EAC. Podnikatelé požadovali, aby členské země přestaly žádat o pozastavení používání sazby podle sazebníku v případě selektivně vybraných importních položek, a žádali i dokončení komplexní celkové revize sazebníku.

Jedním z klíčových cílů revize mělo být upravení podmínek, za kterých lze stanovit režim prominutí cla. Dále měl být rozšířen seznam existujících tří pásem o další tak, aby clo více zohledňovalo stupeň vnějšího zpracování zboží dováženého do EAC.  Čtvrté pásmo tak mělo snížit celní sazbu u dovážených průmyslových polotovarů nezbytných pro místní výrobu o polovinu, tedy na 5 %.

Na cestě k industrializaci

Členské státy EAC tuto výzvu soukromého sektoru přijaly a Odvětvová rada pro obchod, průmysl, finance a investice nařídila v květnu 2016 sekretariátu EAC, aby dokončil komplexní přezkum sazebníku, a to do jednoho roku. Tento krok měl zabezpečit skutečně jednotné uplatňování ve všech členských zemích EAC a vytvoření rovných podmínek v regionu. Jednotná aplikace sazebníku měla zároveň přispět k industrializaci regionu.

Tak jak je „dobrou“ tradicí fungování EAC, termín „do roka“ nebyl dodržen. Panuje však vysoká míra očekávání, že s ohledem na odložení summitu hlav států EAC se revizi o 6 měsíců dokončit přece jen podaří.

MICHAL MINČEV, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Nairobi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět