Veřejné zakázky v Kolumbii jsou šancí i pro české firmy

V reakci na útlum ekonomiky v roce 2020 avizovala kolumbijská vláda řadu nových investičních výdajů. Stát a jemu podřízené složky předloni nakoupily v rámci veřejných zakázek zboží a služby za zhruba 15 % HDP, což z Kolumbie činí velmi atraktivního zákazníka i pro české exportéry. Relevantní informace k tendrům ale není vždy lehké vyhledat.

Ilustrační foto Shutterstock

Klíčovou institucí celého systému je Národní agentura veřejných zakázek (Colombia Compra Eficiente), která vytváří pravidla pro veřejné zakázky a zároveň dohlíží na jejich plnění.

Všechny kolumbijské subjekty, které nakupují z veřejných peněz (federální vláda, departamenty, municipality a jim podřízené organizace), mají povinnost zveřejňovat všechny informace o zakázkách na stránkách elektronického systému veřejných zakázek – Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

Přes tuto online platformu jsou dostupné veškeré informace o zadavateli veřejné zakázky, specifikace samotného tendru a požadavky na potenciální dodavatele a procesní specifikace zakázky. Kolegové ze zahraniční kanceláře CzechTrade vypracovali jednoduchý návod, který slouží k základní orientaci v systému.

České firmy musejí mít zmocněnce

Potenciální dodavatelé do veřejných zakázek musí splňovat určitá kvalitativní kritéria. České firmy bez místní entity v Kolumbii jsou povinny zmocnit zástupce, který bude jejich jménem jednat v rámci příslušného výběrového řízení. Protože zahraniční firmy zpravidla vstupují do veřejných zakázek v Kolumbii společně s místními partnery, je důležité zmínit i kvalifikační požadavek, který se vztahuje právě na kolumbijské subjekty.

Tím je zapsání kolumbijské společnosti na zvláštní seznam Registro Nacional de Proponentes (RUP). RUP je spravován sítí kolumbijských hospodářských komor. O každém zapsaném subjektu jsou v registru uvedeny základní informace o jeho právní formě, předmětu činnosti a finančních a organizačních náležitostech. Dále se do registru zapisuje veškerá historie účasti na veřejných zakázkách v Kolumbii, ale i případné postihy či neplnění z titulu účasti na těchto zakázkách. Registrované subjekty jsou povinny pravidelně aktualizovat informace v tomto registru. V případě, že tak včas neučiní, o registraci přichází. Na základě registrace vydává hospodářská komora certifikát, který pak musí kolumbijský uchazeč o veřejnou zakázku v rámci procesu dokládat. Existuje okruh výjimek, kdy uchazeč o veřejnou zakázku nemusí být zaregistrován v systému RUP. Jednou z nich je právě případ, kdy se jedná o nekolumbijský (např. tedy český subjekt) subjekt, který pak musí veškeré náležitosti dokládat zvlášť v rámci konkrétního výběrového řízení. 

Pozor na povinné pojištění 

Jednou z důležitých podmínek účasti ve výběrovém řízení je povinnost uchazeče se pojistit u kolumbijské pojišťovny (tzv. Poliza de Seriedad). Tato podmínka se vztahuje i na zahraniční subjekty. Pojistka má poptávající kolumbijské veřejné instituci zaručit, že pokud uchazeč ve výběrovém řízení uspěje, tak dostojí svému závazku. Výše pojistky se může pohybovat okolo 1 % z celkové ceny tendru, což může znamenat pro firmu značnou finanční zátěž. V některých oborech je pro účely výběrového řízení potřeba disponovat potřebnými certifikacemi (týká se například certifikací INVIMA pro zdravotnické prostředky). Všechny požadované certifikace v rámci veřejné zakázky bývají uvedeny právě v systému SECOP. Veškerou dokumentaci pro potřeby účasti na veřejné zakázce je nutné přizpůsobit místním normám a zvyklostem. Českým exportérům proto doporučujeme při účasti na veřejné zakázce využít služeb místního partnera. Podle situace může s výběrem důvěryhodného místního partnera pomoci přímo Velvyslanectví ČR v Bogotě nebo místní kancelář CzechTrade.

Kvůli obavám z nařknutí z korupce se kolumbijské instituce někdy až úzkostlivě snaží lpět na technických parametrech, které nedávají v rámci vypsaného tendru hlubší smysl. Podmínky veřejných zakázek bývají často rigidní a nepřipouští alternativní, avšak technicky vyhovující řešení. Řada technologických zakázek tak vede k vysoutěžení řešení, která jsou již neaktuální a zastaralá.   

Fernando González, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bogotě

Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bogotě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět