SINGAPUŘANÉ STÁRNOU, ZEMĚ ZVYŠUJE VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ

Populace Singapuru, stejně jako populace celého světa, stárne. Do roku 2035 se má podíl obyvatel, kterým je 65 či více let, podle předpokladů zvýšit na necelou třetinu – z celkového počtu 5,6 milionu. Singapur se zaměřuje na postupnou modernizací  zdravotnictví a podobně jako další vyspělé země světa také na dřívější detekci zhoubných chorob. Náklady na zdravotní péči výrazně stoupají.

Ilustrační foto: Shutterstock

Do roku 2029 by měl celý zdravotnický trh dosáhnout hodnoty téměř 50 miliard amerických dolarů, což bude představovat asi 9 % singapurského hrubého domácího produktu. Z toho pramení také příležitosti pro české exportéry, kteří mohou využít i tlaku Singapuru na udržitelné a recyklovatelné produkty, jež pomohou zdravotnickému sektoru snížit jeho uhlíkovou stopu.

Postupná transformace zdravotnického sektoru Singapuru se vyznačuje několika klíčovými trendy, na něž by mohli čeští exportéři reagovat.

VYŠŠÍ VĚK, NIŽŠÍ PORODNOST

Prvním z těchto trendů je zvyšování průměrného věku a naděje na dožití (nyní 84 let) v kombinaci s nižší porodností. S tím souvisí větší nároky na zdravotní péči v pokročilejším věku a péči o seniory obecně. Odpovědí Singapuru je plán na výstavbu sedmi nových domovů pro seniory, a zároveň rozsáhlá výstavba a rozšíření nemocnic a poliklinik.

Stát je v tomto ohledu největším investorem. Na státní nemocnice připadá 80 % všech nemocničních lůžek v Singapuru, zatímco na soukromý sektor 20 %. Velkou proměnou projde zejména nemocnice Singapore General Hospital, která do roku 2035 posílí své kapacity o více než  500 lůžek, o křídlo paliativní péče, a též o část pro výuku a výzkum.  Navíc budou vybudovány další polikliniky, takže do roku 2030 jich bude v Singapuru celkem 32.  Mezi další infrastrukturní projekty patří integrovaný zdravotnický areál Woodlands, který má být dokončen v roce 2023, přestavba nemocnice Alexandra Hospital, která bude hotová do roku 2030, nová integrovaná akutní a komunitní nemocnice na východě země, Národní onkologické centrum a stávající centrum integrované péče nemocnice Tan Tock Seng Hospital. Všechny tyto projekty mají být dokončeny do roku 2036.

MODERNĚJŠÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Dalším z trendů je modernizace vybavení stávajících nemocnic a poliklinik, přičemž poptávku tvoří ze 75 % státní nemocnice, zbytek soukromý sektor. Singapur je v odvětví zdravotnických prostředků závislý na dovozu, a to z 80 % (avšak podobná čísla platí i ve většině jiných odvětví). V roce 2020 se dovoz zdravotnického vybavení a spotřebního materiálu do Singapuru oproti předchozímu roku zvýšil o 6 %.

Zdravotnické prostředky se řídí zákonem Health Products Act a Health Products (Medical Devices) Regulations z roku 2010. Na dodržování dohlíží Úřad pro zdravotní vědy (Health Sciences Authority, HSA) – z hlediska kvality, bezpečnosti a účinnosti. Kromě toho Sdružení národů jihovýchodní Asie ASEAN připravuje jednotný systém registrace a posuzování ve formě Směrnice o zdravotnických prostředcích (ASEAN Medical Device Directive, AMDD), která v průběhu několika příštích let sjednotí klasifikační kritéria. Pro potenciální vývozce to znamená, že budou mít snadný přístup na společný trh, jehož velikost přesahuje 600 milionů obyvatel.

 

Jedno z nových luxusních zdravotnických zařízení, která se zaměřují na péči o starší obyvatele Singapuru. Foto: Shutterstock

ŠANCE PRO IT FIRMY

Tlaku na modernizaci mohou využít i IT firmy. Singapur prochází rozsáhlým procesem digitalizace a využívání nových technologií a přístupů ve zdravotnictví, včetně umělé inteligence, pokročilého zpracování dat a robotiky. To také zvyšuje poptávku po zvyšování kybernetické bezpečnosti nemocnic a státních úřadů, které pracují s Národním elektronickým zdravotním registrem. Ten je ve vývoji od roku 2011 a již stál asi 150 milionů USD. Celkem odvětví MedTech přispělo do národního HDP více než 13 miliardami USD v roce 2018 a toto číslo má v následujících letech růst o desítky procent.

Spolu s dřívější diagnózou závažných a potenciálně zhoubných nemocí tyto uvedené faktory vedou k tomu, že se výdaje Singapuru na zdravotnictví rapidně zvyšují. Podle odhadu Fitch Solutions šlo v soukromém sektoru v roce 2020 o výdaje v hodnotě více než 11 miliard USD, ve vládním o více než 18 miliard USD a do roku 2029 by měl mít celý zdravotnický trh hodnotu téměř 50 miliard. Podíl na HDP se tak ze současných cirka 5,5 % zvýší na zhruba 9 %.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

K výše uvedeným trendům je nutné přidat ještě jeden, který vyplývá z aktuální situace ve světě – jde o snahu čelit globální klimatické změně, prosazovat udržitelná řešení a cirkulární ekonomiku. Singapur je jedním ze států, který se snaží v tomto směru dělat maximum, a to i s ohledem na jeho geografické limity, nedostatek zdrojů a blízkost moři. Přitom nevládní organizace Healthcare Without Harm uvádí, že právě zdravotnický sektor se na emisích uhlíku celosvětově významně podílí a navíc se potýká s obtížnou recyklovatelností produktů.

Jakkoli se Singapur v roce 2017 v globálním inovačním indexu umístil na prvním místě, pokud jde o dosažený pokrok při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN v oblasti zdraví, vláda se zavázala dělat více. I proto ALPS, národní agentura pro nákupy do státních zdravotních zařízení, hledá produkty co nejvíce recyklovatelné, udržitelné a služby, které pomáhají redukovat uhlíkovou stopu celého sektoru. To v současnosti znamená velkou příležitost pro české firmy.

VSTUPNÍ NÁKLADY, POTŘEBA LOKÁLNÍHO PARTNERA

Pokud by české firmy stály o uplatnění v Singapuru, je třeba počítat s vysokými vstupními náklady na prezentaci a pobyt svých zástupců, a nutností najít lokálního partnera (případně založit pobočku v zemi), který by se mohl zapojit do vládních tendrů. Ačkoliv ty většinou neobsahují podmínku účasti lokální firmy, vláda i ALPS významně preferují právě firmy v místě, které jsou schopny lépe garantovat doručení zboží, služeb i servis dodaných výrobků, a zároveň podléhají místní finanční i jiné kontrole. Je třeba brát ohled i na vysoce konkurenční prostředí, jež nahrává velkým firmám s dlouhodobějšími vztahy. Na druhou stranu je Singapur velmi transparentní a otevřenou zemí, kde argumenty založené na kvalitě či jejím poměru k ceně opravdu rezonují.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Petra Manouška (petr_manousek@mzv.cz ), ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Singapuru, či Ladislava Granera (ladislav.graner@czechtrade.cz ), ředitele místní kanceláře CzechTrade.

Petr Manoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Singapuru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět