REGION VELKÝCH JEZER ZÍSKAL VÝZNAMNÝ GRANT NA ROZVOJ UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ S VODOU

Regionální uskupení Great Lakes ReNEW uspělo ve vysoké konkurenci dalších sedmi set amerických subjektů a jeho činnost zacílená na udržitelné hospodaření s vodou bude v příštích dvou letech podpořena prostřednictvím významného grantu americké Národní vědecké nadace ve výši 15 milionů amerických dolarů. Investice slibuje rozvoj vědy a výzkumu i udržitelného průmyslu.

Čistírna odpadních vod v Chicagu. Foto: Shutterstock

Region Velkých jezer bývá někdy označován za „rezavý pás“, čímž se odkazuje na historicky silnou průmyslovou výrobu. Mnohá lokální průmyslová odvětví jsou velmi náročná na vodu, a proto je dlouhodobým zájmem zavádět technologie, které by umožňovaly rozvoj udržitelného průmyslu. Název regionu rovněž napovídá, že voda je jedním z výrazných témat regionu. Velká jezera (tzv. Great Lakes) je skupina největších sladkovodních jezer na světě, která je tvořena pěti jezery (Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské a Ontarijské). Pouze Michiganské jezero je celé na území Spojených států amerických, ostatními prochází hranice s Kanadou. Jde o významný zdroj sladké vody, představuje nejen 90 % sladké vody ve Spojených státech, ale i pětinu veškerých světových zdrojů pitné vody.

HLEDÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A POSTUPŮ

Tématu hospodaření s vodou se věnuje místní regionální uskupení – Great Lakes ReNEW, jehož členové jsou z řad soukromých i veřejných subjektů z celkem šesti států (Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio a Wisconsin). Uskupení vede chicagský inovační hub – Current – zaměřený na hospodaření s vodou. Primárním cílem uskupení je hledat nové technologie a cesty, jak na jedné straně z odpadních vod extrahovat vzácné minerály (lithium, kobalt, nikl) a na druhé straně toxické chemikálie (perfluorované a polyfluorované alkylové látky). Uskupení rovněž usiluje o transfer vědeckého poznání do praxe. Nově vyvinuté technologie by měly pomoci zejména v oblasti výroby hnojiv a také baterií.

Záměr Great Lakes ReNEW zaujal i Národní vědeckou nadaci (National Science Foundation), nezávislou vládní agenturu zodpovědnou za podporu základního výzkumu v USA, která na konci ledna 2024 vyhlásila deset tzv. regionálních inovačních center (NSF Regional Innovation Engines), které získají významný finanční grant na rozvoj své činnosti. Ze strany Národní vědecké nadace jde celkem o investici ve výši 1,6 miliardy USD, což z ní činí jednu z vůbec největších federálních investic v historii USA do místně zakotveného výzkumu cíleného na ekonomický rozvoj.

Mapa: Fishing Booker

ÚSPĚCH VE VELKÉ KONKURENCI

Uskupení Great Lakes ReNEW se svým záměrem uspělo ve vysoce konkurenčním výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo více než sedm set subjektů z celých Spojených států. Do regionu Velkých jezer tak v příštích dvou letech zamíří investice 15 milionů USD na rozvoj udržitelného hospodaření s vodou.

Grantový systém Národní vědecké agentury je nastaven na základě zásluhovosti. Pokud uskupení Lakes ReNEW bude mít v příštích dvou letech výsledky, je možné, že mu z grantu v příštích deseti letech budou uvolněny další prostředky, a to až do nejvyšší možné výše 160 milionů USD na jedno regionální inovační centrum. Mezi některé střednědobé cíle Great Lakes ReNEW patří například zefektivnit proces získávání/odstraňování vzácných kovů/toxických chemikálií z odpadních vod či investovat do vodohospodářských společností a nových technologií. Výše uvedené záměry povedou v příštích měsících a letech ke zvýšenému investičnímu/inovačnímu/vědeckému zájmu o daný sektor v regionu. Tyto skutečnosti vytváří rovněž příležitost i pro české společnosti a vědecko-výzkumné instituce, jejich know-how může být pro americké partnery zajímavé.

Monika Bokšová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Chicagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět