Odpady, voda i lesnictví. Vietnam hledá know-how pro zelenou ekonomiku

Nebývale rychlý ekonomický růst Vietnamu vedl k některým environmentálním problémům, nyní je ale země rozhodnuta tuto situaci změnit. S narůstajícím celosvětovým povědomím o důležitosti zelené politiky hledá i Vietnam nová řešení. Mohli se o tom přesvědčit také čeští podnikatelé, kteří do země doprovodili ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Ve Vietnamu roste zájem také o alternativní zdroje energie. Ilustrační foto Shutterstock

S Hladíkem do Vietnamu letos v září přijela skupina 20 zástupců Hospodářské komory ČR a podnikatelského sektoru. Zaměření firem, mezi nimiž byla například Dekonta, Enviros, IN-EKO team či Aquatis, bylo širokospektrální a vietnamští partneři se s nimi přišli setkat v Da Nangu na networkingovém večeru a v Hanoji na business fóru. Hojný počet hostů na těchto akcích pořádaných v rámci podpory ekonomické diplomacie (PROPED) byl důkazem, že i tento obor je další z celé řady odvětví, kde se české firmy na vietnamském trhu mohou realizovat.

Na národní úrovni se Vietnam v roce 2022 zavázal k rozvoji oběhového hospodářství s udržitelnou výrobou a spotřebou. Směřuje k nulové uhlíkové stopě do roku 2050 při výrazném snížení ekologických stop do roku 2030.

Miliardy na zelenější ekonomiku

Vietnam je dnes cílem mnoha investic a projektů financovaných ze zahraničních zdrojů, které mění jeho podobu. Nejvýznamnějším z těchto dohod je bezesporu JETP (Just Energy Transition Partnership) z prosince 2022. Tato dohoda bude v podobě grantů, nízkoúrokových půjček a investic rozdělovat celkových 15,5 miliard USD do projektů, které se zaměřují na snížení objemu emisí produkovaných v odvětví elektrické energie, snížení počtu uhelných elektráren ve Vietnamu a rozvíjet více obnovitelných zdrojů energie a efektivnější energetickou infrastrukturu. Přestože se ve Vietnamu dnes již nachází řada společností zabývající se zmíněnými odvětvími, má tento nebývalý rozpočet za cíl přilákat do Vietnamu nové investory. 

Ve Vietnamu se otevírají příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky, včetně služeb obnovy výrobků, repasování materiálů a dodavatelských řetězců recyklovaných materiálů. Vzniká také vysoká poptávka po alternativních zdrojích energie, a to především po technologii solárních a větrných elektráren. Vietnam se již zabývá otázkou následné recyklace těchto ekologičtějších elektráren.

 

FOTOGALERIE

Ministra životního prostředí Petra Hladíka do Vietnamu doprovodila také podnikatelské delegace. Foto Velvyslanectví ČR v Hanoji

Města řeší odpad a vodu

Vietnam jako jedna ze zemí s nejrychleji probíhající urbanizací na světě se potýká také s problémem fungujícího vodohospodářství, především znečištění vod. Minimálně 80 % odpadních vod není před vypuštěním žádným způsobem upraveno, a to s ohledem na primárně zemědělsky zaměřený Vietnam představuje velký problém do budoucna. Poptávka po mezinárodních partnerech s know-how v této oblasti je značná. Modernizace kanalizace je nejvyšší prioritou vlády Vietnamu, která si uvědomuje vážnost problému a možné důsledky pro obyvatele i pro životní prostředí. Současný systém fungování kanalizace a vodohospodářství není s rychlostí, jakou se Vietnam rozvíjí, dost možná ani krátkodobě udržitelný.

V otázce využívání půdy se vláda soustředí na dekontaminaci půdy a zastavení rozsáhlého odlesňování. Pro tento cíl se zde prioritně modernizují zastaralé technologie a revitalizují kontaminované půdní oblasti. Otázka odlesňování ve Vietnamu je historicky poměrně palčivá. Odlesňování v minulosti bylo způsobeno také užitím herbicidů (Agent Orange), defoliantů a bomb, které decimovaly lesy během vietnamské války v letech 1955-1975. Vietnam začal s iniciativami zalesňování v 80. letech 20. století a do roku 2000 byly vysázeny 2 miliony hektarů lesa. V současné době jde odlesňování ale i zalesňování ruku v ruce s industriálním rozvojem. Mnoho nových lesů tvoří rychle rostoucí dřeviny pro průmyslové užití a nejde tedy o obnovu ekosystémů, ba často naopak. Šetrné technologie, hnojiva, ale i výzkum metod ekologičtějšího systému správy lesů jsou jednoznačně oblastí, která bude v budoucnu nabízet nepřeberné příležitosti, které by mohly zajímat i české firmy.

Znečištění ovzduší se zhoršuje

Další nezanedbatelnou oblastí je kvalita ovzduší. V roce 2021 se Vietnam umístil na 36. místě ze 118 zemí s nejzávažněji znečištěným ovzduším. Primárním způsobem, jak by se země mohla zbavit nelichotivé pozice, je investování do technologie čistšího spalování odpadu a pozvolným přechodem na elektrická vozidla. Systém recyklace odpadů, ekologičtější průmysl, ale také vývoj efektivního systému veřejné dopravy snižující počet vozidel na silnici by zlepšení vzduchu mohly také napomoci. Problém znečištění ovzduší se rok od roku zhoršuje a cítí to zejména metropole Hanoj, která se každou zimu více a více noří pod pokličku stále šedivějšího vzduchu. Lze očekávat, že se tato problematika bude dostávat do popředí, a že Vietnam bude hledat zejména její technologická řešení.

Vietnam si je vědom svých environmentálních výzev a s rostoucím ekologickým povědomím se země snaží najít inovativní řešení, na kterém spolupracuje s ekologicky vyspělejšími zeměmi. S ohledem na jeho aktuální snahy a strategie v oblasti životního prostředí se zdá, že Vietnam momentálně není pouze atraktivním místem pro zahraniční investory, ale současně má potenciál nastolit cestu v jeho snaze pro udržitelný rozvoj ekonomiky a životního prostředí pro sousední země.

Nikola Sichlerová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Hanoji

Kristián Kmoníček, stážista, Velvyslanectví ČR v Hanoji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět