MONGOLSKO TĚŽÍ Z NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ, ALE TAKÉ DIVERZIFIKUJE EKONOMIKU

Mongolsko, známé svým bohatstvím v minerálech a vzácných kovech, se postupně snaží diverzifikovat svou ekonomiku mimo těžební odvětví. Pozornost věnuje rozvoji turismu a modernizaci městských služeb. V důsledku rychlé urbanizace Ulánbátaru se otevírají nové obchodní příležitosti v oblasti infrastruktury a ekologických řešení. Novelizace investičního zákona přinese větší transparentnost a podporu zahraničních investorů.

Mongolsko nesází pouze na těžbu, rozvíjí i další sektory včetně turismu. Foto: Shutterstock

POKLADNA MINERÁLŮ A KOVŮ

Mongolsko se může pochlubit nejen ohromujícím a pestrým minerálním bohatstvím. Kromě významných ložisek zlata, mědi a uhlí se zde skrývají i neobjevené zásoby vzácných kovů, jako jsou wolfram, niob, tantal a molybden, jež představují slibné investiční příležitosti. Tyto kovy najdou uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem. Některá z klíčových odvětví, ve kterých se vzácné kovy využívají, zahrnují elektroniku, zelené technologie, obranný a letecký průmysl, energetiku, automobilový průmysl a zdravotnictví.

Podle studie amerických geologů z roku 2009 disponuje Mongolsko zásobami vzácných zemin v množství 31 milionů tun, což tvoří přibližně 17 % všech známých světových rezerv. To řadí Mongolsko na druhé místo v seznamu světových zásobníků těchto surovin, hned za Čínou. Poptávka moderního světa po těchto zdrojích, kombinovaná s jejich vzácností, zdůrazňuje potenciál Mongolska jako investičního centra. Pokud se současný trend udrží, poptávka po těchto surovinách v roce 2024 vzroste až čtyřnásobně ve srovnání s rokem 2020.

HOSPODÁŘSKÝ RŮST ZA HRANICEMI TĚŽBY

Mongolsko nabízí ekonomický potenciál, který přesahuje jeho bohaté minerální zdroje. Posílení růstu hrubého domácího produktu z 2,5 % v roce 2022 na očekávaných 5,8 % v roce 2023 signalizuje dynamický ekonomický rozvoj. Země si uvědomuje rizika závislosti na těžbě a intenzivně pracuje na diverzifikaci své ekonomiky. Je kladen důraz na podporu vnitřní spotřeby a turistický sektor je vnímán jako klíčový pro budoucí růst. Při pohledu na Ulánbátar, kde žije téměř polovina z 3,4 milionu obyvatel země, vystupuje do popředí potřeba modernizace městských služeb. Kombinace demografických změn a výzev v těžebním odvětví, spojených s vysokými náklady na dopravu kvůli zastaralým technologiím a nedostatečně rozvinuté infrastruktuře, představuje nové možnosti pro české podnikatele zaměřené na inovace v oblasti infrastruktury a těžby.

Foto: Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

PŘÍLEŽITOSTI V DALŠÍCH SEKTORECH

Rychlá urbanizace Ulánbátaru a expandující jurtoviště představují výzvy ve vodním hospodářství a odpadovém managementu. Oblasti s tradičními mongolskými domovy (jurty) často čelí nedostatku vody a chybí jim kanalizace. České firmy zaměřené na čištění odpadních vod a moderní městská řešení zde mohou najít připravený trh.  S ohledem na časté povodně v Mongolsku se mobilní protipovodňové zábrany stávají nezbytnými pro mnoho oblastí země. České firmy tak mají možnost přinést svou technologii a know-how v oblasti ekologických řešení a ochrany před katastrofami.

V zemědělství se Mongolsko strategicky snaží být soběstačnějším zvýšením své produkce. Vize spočívá v přechodu od tradičních metod k pokročilejším a udržitelnějším postupům. Tento přechod nabízí příležitosti pro české podniky, které mají zkušenosti s představením uzavřených systémů pro mléčný a masný dobytek, moderních technologií pro dojení a porážku, a chladírenských zařízení, které v Mongolsku chybí.

ZLEPŠUJÍCÍ SE INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ

Letošní novelizace investičního zákona svědčí o odhodlání Mongolska přizpůsobit svou ekonomiku nejlepším globálním postupům. S cílem zajistit transparentnost nová legislativa zaručuje větší ochranu zahraničních investorů před svévolnými kroky, nabízí stabilitu v oblasti regulace a zaručuje nediskriminaci. Jednou z nejdůležitějších změn v novém investičním zákonu je upravení podmínek pro zahraniční investory, kteří dříve museli při registraci doložit kapitál v minimální výši 100 000 USD. Tato podmínka byla nyní zrušena. Jedním z dalších kroků, kterým mongolská vláda prokazuje své odhodlání vytvořit podnikatelsky přívětivější prostředí, bylo zřízení Investiční a obchodní agentury k 1. červenci 2023. Tato agentura bude sloužit jako průvodce zahraničním investorům při jejich investičních aktivitách v zemi.

PODPORA PRO EXPORTÉRY

Čeští exportéři, kteří mají zájem proniknout na mongolský trh, se mohou obrátit na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mongolsku, který poskytuje řadu klíčových individuálních služeb. Mezi nimi lze jmenovat konzultace ohledně exportních a investičních záměrů, asistenci při jednání s oficiálními institucemi Mongolska a státními podniky, podporu u veřejných zakázek a průzkumy trhu. Díky úzce zaměřeným službám, jako je vyhledání obchodních partnerů, zajištění logistiky nebo poskytování informací k založení firmy v Mongolsku, se české společnosti mohou snáze a rychleji integrovat na místní trh.

Kromě individuálních služeb mohou české firmy v Mongolsku využít také programu PROPEA. Jedná se o doplňkový nástroj, jehož hlavním cílem je zajištění kvalitních služeb českým firmám, které vstupují na náročné zahraniční trhy, a to za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny poskytnuté služby, zatímco zbylých 30 % je hrazeno ze spolufinancování firem. Všechny podrobnosti o službách PROPEA lze najít na oficiálních stránkách www.propea.cz/mongolia.

V závěru můžeme konstatovat, že Mongolsko nabízí mnohem víc než pouze svůj bohatý minerální potenciál. Ačkoliv podnikání v tak odlehlém regionu přináší určitá rizika, potenciál a možnosti, které Mongolsko představuje, tyto obtíže kompenzují. Díky dynamicky se rozvíjející ekonomice a stále se zlepšujícímu podnikatelskému klimatu se stává atraktivní destinací pro zahraniční investory. Mongolsko, stojící na prahu ekonomické transformace, tak nabízí široké spektrum obchodních příležitostí a pevný základ pro budování česko-mongolské obchodní spolupráce.

Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět