KEŇA PŘITAHUJE INVESTORY DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Keňa má štěstí, že disponuje významným a dosud zdaleka nevyužitým potenciálem obnovitelné energie, včetně geotermálních, větrných, solárních a vodních zdrojů. Výrobní kapacity by mohly výhledově dosáhnout více než 150 gigawattů. Instalovaný výkon je v Keni zatím relativně malý, tamní energetika je proto hlavním lákadlem pro soukromý kapitál, který míří do východní Afriky. Ve srovnání s ostatními zeměmi regionu nabízí Keňa investorům atraktivní finanční výnosy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Podle strategického plánu Ministerstva energií z června 2022 by měla Keňa zvýšit instalovaný výkon všech elektráren ze stávajících cca 3 GW na 100 GW v roce 2040.  Už dnes produkuje 87 % celkové energie z obnovitelných zdrojů. To může Keni zajistit konkurenční výhodu na mezinárodních trzích, protože země je jen v malé míře závislá na fosilních palivech a do roku 2030 může vyrábět až 100 % celkové poptávky po energii z obnovitelných zdrojů, aniž by musela vyřadit z provozu jakékoli elektrárny.

ELEKTŘINU MÁ VĚTŠINA DOMÁCNOSTÍ

Keni se podařilo téměř zdvojnásobit přístup keňských domácností k elektrické energii z 26 % v roce 2013 na 77 % v roce 2018. Ze 4 % připojených venkovských domácností stoupl tento podíl na 32 %, a to především díky úsilí keňskému úsilí o připojení 60 000 veřejných zařízení (většinou základních škol) po celé zemi a všech spotřebitelů z řad domácností v okruhu 600 metrů od těchto zařízení.

Slabinou elektrické sítě jsou ale velké ztráty během přenosu elektřiny a distribuce, které podle posledních údajů přesahují 20 %. Jednou z priorit je nyní snížení těchto ztrát.

Aby keňská vláda stimulovala výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, především z vody, biomasy a bioplynu, přišla v roce 2021 s politikou, která zaručuje výkup elektřiny za předem stanovené tarify platné po dobu 20 let. Keňský trh se také otevřel nezávislým výrobcům energie.

Keňa dále založila společnost společnost Geothermal Development Company, která je plně vlastněna vládou a zabývá se průzkumem možných geotermálních vrtů.

Keňa má značný potenciál vodní energie. Více než 800 MW je již využíváno, zejména ve velkých zařízeních vlastněných národní energetickou společností KenGen. Nejméně polovina celkového potenciálu vodních elektráren se nachází na menších řekách, které jsou klíčové pro malé vodní elektrárny.

SOLÁRNÍ ENERGIE

Nové solární projekty jsou v různých stupních výstavby. Existuje obrovská nevyužitá poptávka po solární energii mimo hlavní síť, pro připojení komunit nacházejících se daleko od stávající přenosové infrastruktury. Plánuje se také přestavba off-grid dieselových stanic na solární hybridy, aby se tím snížily náklady na elektřinu.

Keňa také rozvíjí solární „minisítě“ v těch oblastech Keni, které dosud nebyly napojeny na přenosovou a distribuční soustavu. Jde o samostatné solární systémy, solární vodní čerpadla a řešení pro čisté vaření. Tyto „minisítě“ mají sloužit domácnostem a poskytovat další socioekonomické výhody, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a uchovávání potravin. Kromě toho bude v rámci projektu financovaného Světovou bankou elektrifikováno 14 odlehlých okresů s nízkou hustotou osídlení, které však celkově představují 20 % populace.

PROBLÉM S VĚTRNOU ELEKTRÁRNOU

Ne vše jde ovšem hladce. Ani projekt větrné elektrárny na jezeře Turkana o výkonu 310 MW, který byl jedním z klíčových projektů tzv. Vize 2030, se neubránil již během své výstavby mnoha potížím, včetně problémů se zajištěním bezpečnosti a právních problémů ohledně vlastnictví pozemků. Výstavba přenosového vedení, které vyvádí elektřinu z elektrárny, se oproti původnímu harmonogramu rovněž zpozdila, což vedlo k pokutám za nedodání energií. Kvůli sporům o pozemky stále hrozí, že investice ve výši více než 600 milionů eur přijde vniveč. Soud dal realizátorovi projektu rok na to, aby dal vše do pořádku.

OBCHOD S ELEKTŘINOU SE SOUSEDY

Mezi Keňou a okolními státy funguje čilý obchod s elektrickou energií tam, kde se jí v jednotlivých oblastech nedostává. Keňa nakupuje elektřinu z Tanzanie, Ugandy i Etiopie. Na druhé straně ji sama vyváží do Ugandy i Tanzanie.

Keňské společnosti pracují na rozšíření přenosové a distribuční sítě. V příštích čtyřech letech hodlá země vybudovat více než 10 000 kilometrů vysokonapěťové přenosové infrastruktury včetně vedení a rozvoden. Ty budou financovány buď keňskou vládou, rozvojovými partnery, mezinárodními finančními institucemi, nebo prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (projekty PPP). Tyto projekty budou rovněž vyžadovat konzultační a poradenské služby.

Marta Anna Ledgard, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nairobi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět