KANADA CHCE BÝT LÍDREM V TĚŽBĚ KRITICKÝCH SUROVIN, HLEDÁ PARTNERY PRO SPOLUPRÁCI

Ambice Kanady v rozvoji těžebního sektoru i dodávkách nerostných surovin globálním partnerům opět potvrdil tradiční veletrh PDAC Convention, který proběhl v březnu v Torontu. Konference a výstava zaměřená na celosvětový geologický průzkum (organizuje ji také Prospectors and Developers Association of Canada), těžbu a aktuální trendy přilákala historicky nejvyšší počet 27 tisíc návštěvníků a přes 1100 vystavovatelů. Zaměření na kritické nerostné suroviny, technologie a udržitelnost dominovalo na akci, která spojuje soukromý sektor i státní zástupce z Kanady i řady partnerských zemí.

Ilustrační foto: Shutterstock

Česko bylo na veletrhu a doprovodném programu zastoupeno Českou geologickou službou, firmami Diamo, Tescan, Draslovka a Wikov Group. Účast letos podpořily Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí skrze projekt ekonomické diplomacie. Projekt navázal na společnou prezentaci na stánku EU a soustředil se zejména na doprovodné akce a jednání.

Česko díky přítomným společnostem mohlo prezentovat know-how počínaje geologickým mapováním a technologiemi pro minearologickou analýzu, až po zařízení a technologie pro samotnou těžbu i remediaci. Zástupce ředitele České geologické služby také vystoupil na businessové snídani organizované Evropskou komisí.

SPOLUPRÁCE S PROVINCIEMI

S ohledem na prudký rozvoj těžebního sektoru v Kanadě se nabízí řada dalších možností pro spolupráci a delegace jednala zejména se zástupci nejvýznamnějších provincií. V návazných krocích bude s vybranými provinciemi rozpracován detailní plán rozvoje partnerské spolupráce zejména s důrazem na geologický průzkum, posilování dodavatelských řetězců, technologie a udržitelnost. Zajímavé příležitosti může přinést také spolupráce s geologickými službami jednotlivých provincií, s nimiž proběhla také jednání.

VIZE STRATEGICKÝCH PARTNERŮ

Kanada je již v současné době významným vývozcem řady nerostných surovin, jen v roce 2022 představoval export minerálů 21 % všeho vývozu zboží, z čehož více jak polovina mířila do Spojených států. Vize severské země je ale jasná: stát se světovým lídrem v oblasti těžby a zpracování kritických nerostných surovin. Úsilí o lákání investic do geologického průzkumu a těžby, do vývoje souvisejících technologií, i do rozvoje výroby v navazujících průmyslových odvětvích včetně výroby automobilů má doprovázet rostoucí strategická spolupráce se spřátelenými zeměmi.

Evropská unie je přitom partnerem Kanady nejen skrze dohodu o volném obchodu CETA, ale již od roku 2021 v rámci Strategického partnerství v kritických nerostných surovinách. Aktuálně jsou také zapojeny obě strany do iniciativy vedené ze strany USA Mineral Security Partnership.

Česká geologická služba na EU Business Breakfast a prezentace společnosti Tescan na stánku EU. Foto: Generální konzulát ČR v Torontu

EVROPSKÝ ZÁJEM

Snaha o zajištění bezpečných a spolehlivých dodavatelských řetězců a diverzifikace zdrojů nerostných surovin pro evropský průmysl nahrává právě spolupráci s Kanadou. I proto byly během veletrhu na dalším kole Dialogu o kritických nerostných surovinách mezi EU a Kanadou diskutovány příležitosti posilování spolupráce, ke kterým přispěje i implementace Směrnice EU o kritických nerostných surovinách. Přinese například podporu strategickým projektům, stejně jako další podporu udržitelnosti a cirkulární ekonomice. Evropa bude sice posilovat domácí produkci nerostných surovin na 10 % domácí spotřeby  a zpracování na úroveň 40 % spotřeby, ale s ohledem na nedostatečné zásoby bude muset spoléhat na strategické partnery. Vytváří se tak velká příležitost pro další rozšiřování spolupráce s Kanadou, což doprovází i možnosti dalšího rozvoje technologické spolupráce například díky novému zapojení Kanady do programu Horizon Europe, či skrze další nástroje jako ERA-MIN či kanadské zdroje.

URANOVÁ PROVINCIE SASKATCHEWAN

Velmi zajímavým partnerem pro Česko je pak provincie Saskatchewan, s níž proběhl v rámci projektu ekonomické diplomacie networkingový seminář organizovaný Generálním konzulátem ČR a exportní agenturou STEP, stejně jako další jednání se saskatchewanskou vládou. Provincie se pyšní tím, že je v žebříčcích atraktivnosti pro přímé zahraniční investice do nerostných surovin na prvním místě v Kanadě a na třetí pozici ve světě, přičemž v roce 2023 byly výdaje na geologický průzkum v provincii největší za posledních deset let. Provincie zároveň investuje do rozvoje technologií souvisejících se zpracováním kritických nerostných surovin a těžební sektor a energetika jsou zdrojem více než čtvrtiny HDP provincie.

Saskatchewan je největším světovým producentem potaše (34 % celkové světové produkce) a druhým největším producentem uranu (přes 20 % v roce 2023). Význam kanadského uranu v aktuálním geopolitickém prostředí je více než zjevný a rostoucí zájem o jadernou energetiku spolu s vývojem cen komodity vedl například k loňskému obnovení těžby v dole McArthur River, který je největším dolem s uranem s vysokou kovnatostí na světě.

Další těžební projekty připravují také Denison, NexGen či Orano. Význam saskatchewanských ložisek uranu představuje příležitosti pro spolupráci i v přechodu k bezemisní energetice, zejména z pohledu využití malých modulárních reaktorů, v nichž Kanada hraje také světový prim. Pro výhled české energetiky i z pohledu historického know-how českého těžebního sektoru představuje tato provincie, která má také zásoby fosilních paliv, velmi zajímavého partnera. Pro dodavatelské společnosti pak představuje příležitost dodavatelské fórum pořádané Saskatchewan Industrial & Mining Suppliers Association v dubnu v Saskatoonu.

McArthur River využívá při těžbě uranu technologii mražení stěn. Foto: Cameco

KRITICKÉ SUROVINY, VZÁCNÉ ZEMINY

Zejména je však v Saskatchewanu potřeba věnovat pozornost potenciálu rozvoje těžebního sektoru v souvislosti s ložisky kritických nerostných surovin a vzácných zemin. Saskatchewan deklaruje ložiska celkem 23 ze 31 kritických nerostných surovin Kanady, což zohledňuje i loňská provinční strategie kritických nerostných surovin. Provincie má významné zásoby mědi a společnost Foran aktuálně připravuje projekt uhlíkově neutrální těžby mědi v McIlvenna Bay, v přípravě je také těžba lithia ze solanky v pánvi Willison.

Jedním z největších témat v Saskatchewanu je však aktuálně zpracování vzácných zemin. Provincie má za cíl stát se světovým hubem ve zpracování a návazně i těžbě vzácných zemin, do nichž chce přilákat také zahraniční investice. Vývoz vzácných zemin doposud kontroluje prakticky výhradně Čína a jsou přitom klíčové pro výrobu permanentních magnetů, jedná se tedy o velmi strategickou oblast bezpečnosti dodavatelských řetězců. Organizace Saskatchewan Research Council získala již dříve masivní investice od federální i provinční vlády, které byly opět rozšířeny na začátku roku 2024, na vývoj zařízení pro zpracování vzácných zemin. Zařízení má být vertikálně integrované od separace vzácných zemin až po tavení. Spuštění provozu se očekává do konce letošního roku. Nejprve může být využito pro zpracování dovážené suroviny, ale Kanada sází také na vlastní zdroje, jen samotný Saskatchewan má podle odhadů z roku 2021 zásoby 14 milionů tun vzácných zemin.

PŘÍLEŽITOSTI V ONTARIU I NAPŘÍČ KANADOU

Zásadní jednání během veletrhu proběhla také s dalšími provinciemi včetně klíčové a nejlidnatější provincie Ontario, která kromě historické produkce zlata sází na propojení rozvoje těžby a energetické transformace, zejména elektromobility. Díky nerostnému bohatství a rozsáhlému automobilovému ekosystému přitáhla provincie od roku 2020 investice do inovativních projektů a zejména výroby baterií v hodnotě 25 miliard dolarů.

Ontario zároveň zajišťuje celou čtvrtinu celkové hodnoty minerální produkce Kanady a jen výdaje na geologický průzkum v roce 2023 dosáhly téměř miliardy kanadských dolarů. Celkem má provincie 32 významných a pokročilých průzkumných projektů a jen v kritických nerostných surovinách stoupla celková průzkumná činnost mezi lety 2022 a 2023 o 48 % na 277 projektů. Aktuálně se v Ontariu nachází 36 aktivních dolů, v 17 z nich probíhá těžba zlata a v 9 dolech těžba základních kovů.

Provincie vnímá těžební sektor jako strategickou prioritu a nabízí pobídky pro průzkumné projekty, k dispozici je také Critical Minerals Innovation Fund zaměřený na nové technologie. Zároveň postupně probíhá úprava provinční legislativy, která zjednodušuje a urychluje povolovací procesy. Provincie si také hodně slibuje od oblasti Ring of Fire, kde se nachází rozsáhlá ložiska zejména chromu, kobaltu, niklu, platiny a mědi. Ačkoli těžba ještě neprobíhá, její zahájení se očekává v řádu let. Stejně tak vytvořila provincie fond Northern Ontario Heritage Fund na podporu investic a pracovní síly v severní části provincie bohaté na zdroje.

Relevantní je také spolupráce s Albertou, kde historicky probíhá těžba ropy a zemního plynu, ale i produkce vodíku a rozvoj technologií pro ukládání uhlíku, či Québecem, který se soustředí zejména na zdroje pro produkci baterek a pyšní se polovinou projektů na těžbu lithia z celé Kanady. I přesto lze ale kritické nerostné suroviny a příležitosti ke spolupráci nalézt prakticky ve všech částech Kanady od Britské Kolumbie až po atlantické provincie.

ŠANCE PRO ČESKO

I s ohledem na rámec strategické spolupráce mezi Kanadou a EU, obrovské investované zdroje do těžby a inovací a lákání zahraničních partnerů představuje Kanada významného partnera i do dalších let. Očekáváme proto navazující českou účast na veletrhu PDAC i zintenzivnění bilaterálních jednání s vybranými partnery. Šanci uspět mají zejména specializované technologie zvyšující efektivitu těžby kritických nerostných surovin a snižují ekologickou zátěž, ale s ohledem na rozsáhlé průzkumné aktivity je možnost uspět i ve spolupráci v oblasti mapování a analýz.

Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Torontu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět