Jak dosáhnout zaplacení? Využijte evropský platební rozkaz

Na české velvyslanectví v Lublani se často obracejí české společnosti s dotazem, jak dále postupovat v případě, kdy slovinští obchodní partneři odmítají uhradit faktury za poskytnuté zboží či služby. Jednou z možností, které mohou české společnosti využít, je evropský platební rozkaz.

Ilustrační foto: Shutterstock

V případě, kdy ústní dohoda mezi oběma stranami není možná a dlužník odmítá uhradit své finanční závazky vyplývající z obchodního vztahu, ačkoliv není v konkurzním řízení či jiné formě platební neschopnosti, může česká společnost využít evropský platební rozkaz. Ten představuje zkrácenou formu řízení ve věci uplatňování peněžitých nároků v občanských a obchodních sporech na úrovni Evropské unie (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ). Tento právní institut je výrazně jednodušší a rychlejší než standardní soudní řízení, jelikož probíhá v podobě formulářového řízení, jehož účastníci nemusí být zastupováni právníkem a není vyžadována jejich účast při soudním jednání.

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu je nutno podat na standardizovaném formuláři (Formulář A), který je k dispozici na Portálu evropské justice v jazyce příslušného soudu, kterému je návrh určen. Ve Slovinské republice je úředním jazykem slovinština. Pro snazší orientaci při vyplňování jsou formuláře dostupné ve všech úředních jazycích EU. K formuláři je nutné přiložit také autentickou listinu (originál nebo ověřenou kopii), na níž je pohledávka založena a z níž je zřejmé datum splatnosti, v obchodních sporech je to nejčastěji faktura za zboží či služby.

Nejprve krajské soudy

Ve věcech týkajících se obchodního práva jsou k projednávání a rozhodování na prvním stupni příslušné pouze krajské soudy, tzv. okrožna sodišča, přičemž horní hranice hodnoty pohledávky není stanovena. Obecné pravidlo vztahující se na místní příslušnost soudu stanovuje, že platební rozkaz musí být podán u soudu, v jehož obvodu má žalovaná strana trvalé bydliště nebo právnická osoba sídlo. Ve Slovinsku působí 11 krajských soudů, jejichž přehled je možné získat na portálu Soudnictví Slovinské republiky.

Příslušný soud přezkoumá podanou žádost, a pokud jsou řádně splněny formální náležitosti, měl by do 30 dnů vydat platební rozkaz, který je doručen soudem žalovanému. Ten může výši nároku uhradit, nebo podat odpor nejpozději do 30 dnů od doručení platebního rozkazu. Pokud žalovaná strana nárok popře, může být věc podle volby žalobce buď předána běžným občanskoprávním soudům, nebo vyřešena v souladu s evropským řízením o drobných nárocích, nebo zrušena. Nepodá-li žalovaný odpor, stane se evropský platební rozkaz vykonatelným.

Na Portálu evropské justice jsou k dispozici komplexní informace včetně praktického průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu.

Dagmar Šober, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Lublani

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět