ITALSKÝ PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI UMOŽNÍ RESTARTOVAT EKONOMIKU

Italská vláda předala na konci dubna Evropské komisi plán obnovy a odolnosti, který počítá s výdaji v celkové výši více než 220 miliard eur. Většinu prostředků představují zdroje Evropské unie.

Ilustrační foto: Shutterstock

Z Fondu obnovy EU získá Itálie zhruba 190 miliard eur, z toho téměř 70 miliard představují granty a zbytek půjčky. Finance jsou určeny na infrastrukturní a ekologické projekty a digitalizaci. Dále byl vytvořen doplňkový plán s prostředky více než 30 miliard na další konkrétní projekty. Předpokládá se také opětovné začlenění zdrojů z Fondu pro rozvoj a soudržnost ve výši 15,5 miliardy.

Řízením a koordinací plánu bylo pověřeno ministerstvo financí. Správou plánu a odpovědností za jeho realizaci jsou pověřena ministerstva a místní správní orgány. 40 % prostředků je určeno na boj se změnou klimatu, 27 % prostředků je určeno na digitalizaci a 10 % na sociální soudržnost. Celkový dopad plánu na národní HDP do roku 2026 se odhaduje na přibližně 16 procentních bodů. Pro jih je očekávaný dopad přibližně 24 procentních bodů. V roce 2026 se předpokládá navýšení HDP o 3,6 % a růst zaměstnanosti o 3 %.

Součástí plánu je i několik systémových reforem, jejichž cílem je zefektivnění státní správy, spravedlnosti, zjednodušení právních norem a podpora konkurenčního prostředí. Plán reaguje na nedostatečnou generační výměnu ve státní správě a předpokládá investice do lidského kapitálu a digitalizace. V případě soudnictví řeší dlouhou délku soudních řízení a posílení soudů, stejně jako zjednodušení procesních řízení. Součástí plánu je i zjednodušení zákonů v oblasti veřejných zakázek a investic, což má urychlit realizaci infrastrukturních projektů. Cílem je rovněž oživení trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti, důslednější ochrana životního prostředí a daňová reforma. Plán cílí především na ženy a mladé lidi a měl by rovněž podpořit sociální začlenění a snižování rozdílů mezi regiony. Zároveň představuje strategii na zastavení klesající porodnosti.

Významnou součástí plánu jsou investice na podporu jižních regionů. Vláda vychází z přesvědčení, že růst jihu znamená růst celé Itálie. Do infrastruktury a udržitelné mobility v jižních regionech půjde téměř 15 miliard eur, což je 53 % celkové částky. Necelých devět miliard eur je určeno na sociální začleňování a soudržnost v jižních regionech, což představuje 39 % celkové částky a zhruba 15 miliard eur na podporu vzdělávání a výzkumu v jižních regionech, což je 46 % celkové částky.

Plán vytyčil 6 prioritních oblastí:

1) DIGITALIZACE, INOVACE, KONKURENCESCHOPNOST, KULTURA

Je přiděleno 49,2 miliardy eur, z čehož je 40,7 miliardy z Fondu obnovy a 8,5 miliardy z doplňkového fondu. Cílem je podpora digitální transformace, podpora inovací ve výrobě a investice do dvou odvětví, která jsou pro italskou ekonomiku klíčová – cestovní ruch a kultura. Investice přinesou připojení přibližně 8,5 milionu domácností a 9 000 školních budov na síť, lepší mobilní připojení a akcelerují rozvoj sítí 5G. Dojde k digitalizaci státní správy, zavádění inovativních technologií a snazšímu přístupu k datům.

2) ZELENÁ REVOLUCE A EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE

Je přiděleno 68,6 miliardy eur, z čehož je 59,3 miliardy z Fondu obnovy a 9,3 z doplňkového fondu. Cílem je zvýšení udržitelnosti a odolnosti italského hospodářství i zajištění ekologické transformace. Součástí plánu jsou investice do oběhového hospodářství a nakládání s odpady tak, aby bylo dosaženo 65% recyklace plastového odpadu a 100% recyklace v textilním průmyslu. Jsou vyčleněny zdroje na posílení městské hromadné dopravy, nízkoemisní autobusy, vozidla s alternativním pohonem a obnova železničního vozového parku. Bude se investovat do využití vodíku a budování vodíkové infrastruktury. Součástí plánu jsou investice do vodohospodářství a snížení ztrát v rozvodech vody o 15 % ročně. Zároveň dojde k zavedení daňových zvýhodnění, jež mají podpořit zvyšování energetické účinnosti soukromých i veřejných budov. Počítá se s renovaci až 50 000 budov ročně. Dochází k prodloužení „ekobonusu“ – ekologická rekonstrukce budov refundována částkou ve výši 110 %.

3) INFRASTRUKTURA PRO UDRŽITELNOU MOBILITU

Je přiděleno 31,4 miliardy eur, z čehož je 25,1 miliardy z Fondu obnovy a 6,3 miliardy z doplňkového fondu. Cílem je rozšíření moderní a udržitelné dopravní infrastruktury do celé země. Součástí plánu jsou investice do vysokorychlostní železniční dopravy, zejména ve středních a jižních regionech, modernizace železničních tratí a digitalizace logistických řetězců.

4) VZDĚLÁNÍ A VÝZKUM

Je přiděleno 31,9 miliardy eur, z čehož je 30,9 miliardy z Fondu obnovy a 1 miliarda z doplňkového fondu. Cílem je posílení vzdělávacího systému, výzkumu, transferu technologií a zvýšení digitální gramotnosti. Investice půjdou i do školek a zařízení péče o děti. Mělo by být vytvořeno 152 000 míst pro děti do 3 let a 76 000 míst pro děti od 3 do 6 let. Prostředky jsou určeny i na renovaci školních budov o celkové ploše 2 400 000 metrů čtverečních.

5) ZAČLENĚNÍ A SOUDRŽNOST

Je přiděleno 22,4 miliardy eur, z čehož je 19,8 miliardy z Fondu obnovy a 2,6 miliardy z doplňkového fondu. Dalších 7,3 miliardy eur půjde ze zdrojů React-Eu  (investiční nástroj EU pro soudržnost). Cílem je snazší přístup na trh práce, zlepšení odborné přípravy, posílení aktivní politiky zaměstnanosti a podpora sociálního začleňování. Dojde ke zřízení fondu na podporu podnikání žen i posílení podpory autonomního života u osob se zdravotním postižením. Součástí jsou investice do infrastruktury ve zvláštních ekonomických zónách a revitalizace předměstí velkých metropolí.

6) ZDRAVÍ

Je přiděleno 18,5 miliardy eur, z čehož je 15,6 miliardy z Fondu obnovy a 2,9 miliardy z doplňkového fondu. Cílem je posílení preventivní péče, digitalizace zdravotnictví a usnadnění přístupu k lékařské péči. Posiluje se síť místních nemocnic, operační střediska pro telemedicínu, obnovuje se vybavení nemocnic a jejich technologický park. Dojde k posílení technologií pro zpracování a analýzu digitálních dat.

SPRÁVA PLÁNU

Monitorovací, kontrolní a vykazovací funkce a kontakty s Evropskou komisí jsou svěřeny ministerstvu financí. Vláda bude mít kontrolní funkci a zajistí komunikaci s příslušnými správami v případě kritických otázek při provádění plánu. Plán také zavazuje vládu a parlament ke kontinuální úpravě současných pravidel, která mají negativní dopady a omezují hospodářskou soutěž. Vláda má v úmyslu přijmout pravidla zaměřená na usnadnění obchodních aktivit ve strategických odvětvích, jako jsou digitální sítě a energetika. Některá z těchto pravidel jsou již v plánu uvedena, například dokončení zadávacího řízení pro koncesní režimy nebo zjednodušení povolení k výstavbě zařízení pro odpadové hospodářství.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět