ITÁLIE ROZŠIŘUJE POBÍDKY PRO VÝZKUM A VÝVOJ

S ohledem na význam výzkumu a vývoje, který představuje klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje, přijímá italská vláda řadu opatření v tomto sektoru.

Foto: Shutterstock

Od roku 2023 je v Itálii k dispozici daňový kredit na výzkum a vývoj, technologické inovace, design a estetické pojetí, podporovaný ministerstvem podnikání a Made in Italy a zaměřený na všechny společnosti sídlící na území státu, včetně stálých provozoven nerezidentských subjektů, bez ohledu na právní povahu či ekonomický sektor. Cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků stimulací investic ve výzkumu a vývoji, technologické inovace, také v kontextu 4.0 a oběhové ekonomiky, designu a estetického pojetí.

Na základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj ve vědeckých a technologických oborech se do běžného zdaňovacího období do 31. prosince 2031 započítává sleva na dani ve výši 10 % relativního výpočtového základu, předpokládaného po odečtení jiné dotace nebo příspěvky jakéhokoli druhu obdržené na stejné způsobilé výdaje v maximálním ročním limitu 5 milionů eur.

U technologických inovačních činností zaměřených na vytvoření nových nebo podstatně zlepšených výrobků nebo výrobních postupů se daňový kredit přiznává do konce roku 2023 ve výši 10 % v maximálním ročním limitu 2 milionů eur a do roku 2025 je daňový kredit uznán ve výši 5 %, do stejného limitu 2 milionů.

PODPORA EXPERIMENTÁLNÍCH PROJEKTŮ

Italská vláda vypsala také program na podporu experimentálních projektů zaměřených na vývoj inovativních produktů, procesů, služeb nebo obchodních a organizačních modelů dosažených prostřednictvím vznikajících technologií, díky používání a rozvoji ultrarychlých mobilních sítí (5G) a výzkumu mobilních sítí nové generace (6G) pro státní i soukromé subjekty italské i zahraniční s pobočkou v Itálii. Itálie rovněž uzavírá řadu partnerství s univerzitami, výzkumnými centry a společnostmi, financovaných z Národního plánu obnovy ve výši 1,6 miliardy eur. Cílem je realizace výzkumu v podnikání a výrobě na posílení dodavatelských řetězců na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Modely vědecko-technické spolupráce, které mohou vést k novým řešením, umožní přejít přímo od základního výzkumu k využití jeho výsledků a vytvořit novou generaci výzkumníků-vynálezců.

V období hlubokých paradigmatických změn představují investice do výzkumu základ pro budování konkurenceschopnosti národního a komunitárního výrobního systému. Za tímto účelem jsou naplánovány ze zdrojů Plánu obnovy investice ve výši 2,05 miliardy eur, které jsou rozdělené do tří opatření – IPCEI, Horizon Europe Partnerships a Posílení center transferu technologií, která pokrývají celý řetězec výzkumných a inovačních procesů od základního výzkumu po transfer technologií.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Italský Zákon o rozpočtu na rok 2023 počítá s výdaji na veřejný výzkum ve výši 0,7 % HDP. Celkem výdaje na výzkum a inovace včetně programů „Univerzitní vzdělávání a postgraduální příprava“ a dalších akcí zahrnujících výdaje na výzkum na rok 2023 činí 16,3 miliardy eur a počítá se s částkou 16,5 miliardy eur pro rok 2024 a 16,6 miliardy eur pro rok 2025.

Rovněž v rámci Národního plánu obnovy a odolnosti (PNRR), integrovaného s fondy REACT-EU, je vyčleněno 15 miliard eur na investice pro univerzity, základní a aplikovaný výzkum, na inovace a přenos technologií. Díky investicím, které budou přiděleny, bude možné financovat výzkumné doktoráty a aktivity základního a aplikovaného výzkumu, projekty na podporu vzniku a rozvoje startupů a výzkumných spin-offů a vzdělávací aktivity v synergii mezi univerzitami a podniky.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Českým firmám doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva pro podniky a Made in Italy, kde jsou zveřejněny přehledy vypisovaných opatření. Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky Ministerstva pro univerzity a výzkum.

Zájemci o bližší informace se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Itálii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět