HONGKONG PŘIDÁVÁ DALŠÍ „FINANČNÍ INJEKCE“

Hospodářství Hongkongu, ochromené ve druhé polovině minulého roku obchodní válkou Čína – USA a protivládními protesty, vykázalo za rok 2019 záporný přírůstek -1,2 %. Letos to bude ještě horší, od začátku roku Hongkong čelí stejně jako celý svět pandemii koronaviru.

Foto: Shutterstock

​Proto i v tomto roce je vládou očekáván pokles výkonnosti ekonomiky v rozpětí -1,5 až + 0,5 %; zahraniční ratingové firmy očekávají dokonce propad o -5 %. Vládní opatření na restart ekonomiky a podnikání v souvislosti s epidemií koronaviru zahrnují tři kroky v celkovém objemu 287,5 miliard hongkongských dolarů (36,9 miliard USD), což představuje 10 % HDP.

Jedná se o mimořádná opatření zahrnutá do státního rozpočtu na rok 2020-21 v hodnotě 120 miliard HKD a dvě výzvy Fondu proti epidemii koronaviru v objemu 30 miliard HKD z 21. února a 137,5 miliard HKD z 8. dubna. Výčet záchranných opatření hongkongské vlády na podporu místního hospodářství je nutno doplnit o čtyři ekonomické balíčky v hodnotě 30 miliard HKD ve druhé polovině roku 2019 ještě před epidemií koronaviru.

Mimořádná opatření v rámci nového státního rozpočtu v objemu 120 miliard HKD, zveřejněná 26. února 2020, zahrnují garance státu za půjčky s nízkou sazbou pro malé a střední podniky s názvem „SME Financing Guarantee Scheme/SFGS“, snížení daně ze zisku na maximální výši 20 tisíc HKD, zrušení poplatků za registraci podnikání i firmy, zrušení části daně z nemovitosti, dotace na poplatky za energie a vodu pro domácnosti, dotace pronájmu a poplatků pro firmy včetně kulturních podniků a zámořských linek.

PRVNÍ VÝZVA FONDU PROTI EPIDEMII

První výzva Fondu proti epidemii koronaviru v objemu 30 miliard HKD byla v plné šíři představena 21. února. Její součástí je balíček na podporu firem a ochranu pracovních míst v hodnotě 16,9 miliard HKD a dále dotace pro cestovní kanceláře, restaurace a podnikové kantýny i pouliční prodejce občerstvení a malé hotely. Jen na podporu maloobchodu směřovala jednorázová podpora v objemu 5,6 miliardy HKD. Další finanční podporu získaly dopravní firmy, výstavnictví, kulturní sektor, vědecké parky. Zvláštní částka byla určena na rekvalifikaci pracovníků. Další opatření na podporu stavebního sektoru z 1. dubna podpořila jednotlivé pracovníky, konzultanty i kontraktory.

DRUHÁ VÝZVA FONDU PROTI EPIDEMII

Druhá výzva Fondu proti epidemii koronaviru s masivním objemem 137,5 miliardy HKD z 8. dubna podporuje jednotlivce i vybrané sektory. Základ tvoří schéma na podporu zaměstnanosti v objemu 80 miliard HKD, podle kterého stát garantuje výplatu poloviny průměrné měsíční mzdy zhruba dvěma milionům pracovníků pro příštích šest měsíců. Dále vybrané sektory získají podporu ve výši 21 miliard HKD; jedná se o 16 sektorů včetně stravování, vzdělání, dopravy, turistiky, stavebnictví atd. Garanční schéma pro malé a střední podniky SFGS bylo současně navýšeno o téměř 17 miliard HKD. Mezi další opatření patří zvláštní podpora městské dopravy nebo odklad platby daní o 3 měsíce.

LOŇSKÁ OPATŘENÍ

Ještě před vypuknutím epidemie koronaviru hospodářství Hongkongu čelilo ekonomickým výzvám v podobě obchodní války mezi Čínou a USA nebo od června 2019 v důsledku pouličních nepokojů, které odrážely názor obyvatel na vládou navrhovaný extradiční zákon. Vláda proto přijala čtyři kola podpůrných opatření od srpna do prosince 2019 v celkovém objemu 30 miliard HKD na podporu podniků, udržení zaměstnanosti a zmírnění nákladů obyvatel.

Opatření zahrnovala zrušení poplatků pro postižené sektory a jejich finanční podporu, snížení nájmů provozoven, podporu exportních aktivit, odklad platby daní. Opatření cílila zejména na nejvíce postižené sektory, jako je turismus, doprava, logistika a námořnictví, maloobchod, stravování, stavebnictví, zemědělství a rybolov. Součástí této fáze podpory ekonomiky bylo vyhlášení garančního finančního schématu pro malé a střední podniky (SFGS), které se rozšířilo zejména v průběhu tohoto roku. Schéma umožňuje menším podnikům získat půjčku s nízkou sazbou s garancí státu. Bylo zavedeno již v létě 2019 a postupně se garance státu navyšovala z 80 % až na 100 %, kdy první žádosti s touto lukrativní garancí je možné podávat od 20. dubna.

PILÍŘ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Základním pilířem místního hospodářství jsou malé a střední podniky, které tvoří 98 % z 350 tisíců podnikatelských subjektů a na tvorbě HDP se podílí 41 %. Proto stát tomuto segmentu firem věnuje zvýšenou pozornost. Podpora zahrnuje jak vládní opatření v podobě garančního schématu SFGS, tak koordinovaný přístup bankovního sektoru ve formě mechanismu s názvem „Banking Sector SME Lending Coordination Mechanism“. Ten iniciovala centrální banka Hong Kong Monetary Authority ve spolupráci s komerčními bankami dne 11. února 2020. Mechanismus zahrnuje odklad splátek a rozšíření úvěrů, u zahraničního obchodu prodloužení splatnosti a podobná opatření se týkají i dopravního sektoru.

3. dubna centrální banka doplnila podporu o navýšení likvidity bankovního sektoru o 200 miliard HKD snížením úrovně regulovaných rezerv bank. Dále byla zmírněna pravidla pro splácení starých půjček a nakonec 17. dubna bylo zveřejněno „schéma předem schválených platebních prázdnin u starých půjček“, které se týká 80 % korporátních dlužníků, kteří budou mít jen oznamovací povinnost o způsobu využití tohoto instrumentu.

Přijatá opatření budou mít výrazný dopad na fiskální pozici země. Plánovaný deficit státního rozpočtu pro finanční rok 2020-21 ve výši 139,1 miliard HKD (4,8 % HDP) byl vládou již revidován na 276,6 miliard HKD (9,5 % HDP). Negativní vývoj hospodářství nezůstal bez povšimnutí mezinárodních ratingových institucí. Firma Fitch dne 20. dubna snížila rating Hongkongu na AA- s výhledem stabilní. Ve zdůvodnění uvedla očekávaný propad HDP o 5 % v tomto roce a sílící vliv kontinentální Číny na nejen ekonomické dění v Hongkongu, což mělo za následek ostrou reakci místní vlády.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět