ČESKÉ FIRMY SE UPLATŇUJÍ V DODÁVKÁCH PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU V ZAMBII

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb. České firmy se snaží uplatnit mimo jiné v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a skladování krmiv. Ministerstvo zemědělství ČR proto podpořilo cestu zambijských chovatelů skotu a distributorů krmiv do Česka. Výsledkem jsou i nové zakázky pro české firmy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Zemědělství je klíčovým odvětvím národního hospodářství Zambie, které vytváří přibližně pětinu hrubého domácího produktu a zaměstnává dvě třetiny pracovní síly. Většina zemědělců jsou drobní farmáři, 60 procent z nich hospodaří na méně než dvou hektarech půdy a produkuje převážně tradičními způsoby pro vlastní spotřebu. Roste nicméně i počet velkých komerčních farem.

VLÁDA LÁKÁ INVESTORY

Nová zambijská vláda prezidenta Hakainde Hichilemy, která nastoupila v září 2021, oznámila investice do přípravy velkých bloků farem a snaží se přilákat investory s cílem modernizace zemědělské produkce v Zambii. Vedle rostlinné výroby je v Zambii významný zejména chov skotu (v celé zemi se chová okolo čtyř milionů kusů) a drůbeže (přes 40 milionů). Prezident Hichilema je vůbec největším chovatelem skotu v Zambii a rozvoj tohoto odvětví velmi podporuje. Ve srovnání s masnými plemeny má zatím relativně malý význam mléčný skot, spotřeba mléčných výrobků v zemi nicméně setrvale roste a Zambie má v tomto ohledu značný růstový potenciál. Rozvoj produkce mléka v Zambii podporují i programy zahraničních donorů, včetně ČR.

České firmy jsou v Zambii aktivní již několik let, účastní se zde pravidelně nejvýznamnějšího zemědělského veletrhu Agritech Expo (účast českých subjektů na veletrhu byla také v minulosti podpořena jako projekt ekonomické diplomacie PROPED) a pořádají semináře pro zemědělce. Společnost Natural se zde již uplatnila coby dodavatel inseminačních dávek pro skot v rámci projektů rozvojové spolupráce ČR.

Foto: Velvyslanectví ČR v Lusace

ZAMBIJŠTÍ FARMÁŘI V ČESKU

Na přelomu května a června do ČR zavítala delegace významných zambijských farmářů zabývajících se zejména chovem mléčného skotu a výrobců i distributorů krmiv pro hospodářská zvířata. Cesta byla zorganizována s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) a zúčastněných českých firem. Těmi byly společnost VVS Verměřovice, která do Zambie vyváží minerálně vitaminové premixy do krmných směsí pro skot, drůbež a mléčné krmné směsi pro telata, firma EURO BAGGING, která vyrábí stroje na zpracování a skladování krmiv, a společnost Natural, zabývající se šlechtitelstvím a umělou inseminací skotu.

Zambijští účastníci si během cesty prohlédli výrobní provozy českých firem. Navštívili některé z nejúspěšnějších českých mléčných farem, které spolupracují s firmou Natural v oblasti inseminace a jsou odběrateli krmiv firmy VVS Verměřovice. Mohli se tak přesvědčit o kvalitě produktů výše uvedených i dalších českých firem. Měli také možnost vidět české zemědělské stroje v akci na polích  a farmách. Zajímavá pro ně i byla návštěva Českomoravské společnosti chovatelů, která je v oblasti plemenářství, genetiky a kontroly mléčné užitkovosti světově renomovanou institucí. Členové delegace byli také přijati ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou a setkali se s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, který se ve své bývalé funkci ministra zemědělství významně angažoval v rozvoji spolupráce ČR se Zambií.

NOVÉ ZAKÁZKY

Návštěva ČR navázala na dosavadní aktivity a zástupcům zambijských firem umožnila prakticky a detailně se seznámit s produkty a službami českých subjektů a přesvědčit se o jejich kvalitě. Výsledkem cesty je mimo jiné zvýšení množství dodávek krmných směsí VVS Verměřovice pro dva největší distributory krmiv v Zambii nebo objednávka stroje na plnění silážních vaků společnosti EURO BAGGING pro jednu z místních farem. Potvrzuje se, že ačkoli Zambie je z hlediska českých subjektů vzdálené a možná poněkud obtížné teritorium,  trpělivost a ochota investovat čas, úsilí a prostředky do navázání obchodních vztahů zde přináší výsledky. 

Václav Kuželka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lusace

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět