ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLÁSILA DOTAČNÍ VÝZVU SÝRIE A IRÁK

Česká rozvojová agentura vyhlásila mimořádnou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (Program B2B) na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2021. Teritoriálně se výzva vztahuje na Syrskou arabskou republiku a na Iráckou republiku.

Hlavní město Iráku Bagdád. Ilustrační foto: Shutterstock

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu – například rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů.

Program je rozdělen na fázi přípravy a fázi realizace. Hlavními výstupy v rámci fáze přípravy jsou studie proveditelnosti a podnikatelské plány pro ověření podmínek podnikatelského, rozvojového a investičního záměru. V rámci fáze realizace jsou podporovány tyto hlavní druhy aktivit: vstup na trh s místním partnerem; přenos know-how a/nebo rozvoj soukromého sektoru s českým zájmem.

DOTACE VE FÁZI PŘÍPRAVY I REALIZACE

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50 % celkových nákladů (nejvýše však 500 tisíc Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40 % celkových nákladů (nejvýše však 2 miliony Kč) na samotnou realizaci projektu.

Žádosti je možno předkládat do 23.04.2021, do 15:00, dle instrukcí ve výzvě.

Více informací o Programu B2B, znění aktuální dotační výzvy stejně tak jako formuláře žádostí a příklady úspěšných projektů naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

Zástupci České rozvojové agentury vám také rádi poradí – i ve spolupráci s pracovníky místních zastupitelských úřadů – s vašimi podnikatelskými záměry. Kontaktujte prosím Mgr. Barboru Žák Vlasovou, manažerku programu (vlasova@czechaid.cz , tel.: + 420 734 110 415) nebo Jana Wikturnu, odborného pracovníka programu (wikturna@czechaid.cz , tel.: + 420 251 108 147).

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět