ČESKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE ZAUJALA NA SEVERU THAJSKA

Jedním z nepalčivějších problémů severu Thajska je znečištění ovzduší v důsledku pálení biomasy. Česká firma Solbien přispěla k jeho řešení referenční dodávkou své environmentální technologie.

Předání technologie od české firmy se zúčastnil také Charoenrit Sanguansat, guvernér provincie Chiang Mai.    Foto: Velvyslanectví ČR v Bangkoku

Společnost Solbien dodala kontejnerový aerobní fermentor pro jedno z farmářských družstev v oblasti Mae Chaem, a to prostřednictvím takzvaného malého lokálního projektu v rámci rozvojové zahraniční spolupráce ČR.

Na pozvání velvyslance Marka Libřického se předání technologie zúčastnil také guvernér provincie Chiang Mai Charoenrit Sanguansat. Toho nabízené řešení velmi zaujalo a ocenil, že technologie fermentoru přinese vícerý pozitivní efekt. Místní farmáři budou moci bioodpad vzniklý po skončení sklizně místních plodin (primárně kukuřice) dále zpracovat na průmyslový kompost a hnojivo s využitím pro ekologické zemědělství nebo i jako zdroj vedlejšího příjmu. Dalším a snad ještě větším přínosem bude, že se sníží míra nekontrolovaného pálení bioodpadu a výrazně se zlepší kvalita ovzduší. To vše při poměrné jednoduchosti a ekonomické dostupnosti a udržitelnosti nabízeného řešení.

Guvernér Charoenrit projevil o další využití technologie upřímný živý zájem a vyjádřil naději, že se oblast Mae Chaem stane základnou spolupráce s českými partnery a pilotním příkladem pro další lokality. S ohledem na existenci řady míst s obtížnějším přístupem k dopravní infrastruktuře i energetickým sítím požádal o navržení řešení pro tyto izolované lokality s využitím místních obnovitelných zdrojů energie nebo biomasy (waste-to-energy, výroba bioplynu atd.).

Rozvojové projekty mají komerční návaznost

Jedním z cílů malého lokálního projektu jako nástroje zahraniční rozvojové spolupráce je i podpora dalšího využití cestou standardních komerčních projektů. Podobná technologie již byla společností Solbien do Thajska dodána a lze pracovat s více referenčními projekty. Potenciál komerční návaznosti malých lokálních projektů dokazuje i fakt, že ve stejném formátu dříve realizovaný projekt dodávky povrchové čističky vod komunitě v provinčním hlavním městě Chiang Mai je nyní následován komerční dodávkou stejné technologie pro veřejnou nemocnici na ostrově Phuket.

Během návštěvy komunity Mae Chaem byla s guvernérem Charoenritem a místními experty diskutována také navazující možnost spolupráce při zalesňování v oblasti Mae Chaem pomocí českých technologií, to vše ve spolupráci s některou z univerzit v Chiang Mai.

Právě sever Thajska je pro podobné environmentální technologie vhodný. Pravidelně trpí sezónním znečištěním ovzduší způsobeným pálením rýžové slámy, kukuřičného odpadu a další biomasy nebo vypalováním podrostu lesů. Provincie a město Chiang Mai se tak po část roku stávají jedním z nejvíce znečištěných a znečišťujících míst nejen v Thajsku, ale na celém světě.

 

FOTOGALERIE

Sever Thajska trpí znečištěním

Zlepšení tohoto neutěšeného stavu, který má kritický dopad na kvalitu ovzduší především v severní a střední části Thajska, včetně hlavního města Bangkoku, je také jednou z politických priorit thajské vlády a provinční a místní administrativy. Ty hledají řešení s potenciálem pomoci situaci zlepšit.

Jedním z možných způsobů je výstavba zařízení pro zpracování biodopadu. V provincii sice existuje zařízení pro přeměnu bioodpadu na energii, ale s ohledem na charakter terénu a dostupnost je využitelné pouze pro omezenou část provincie. Prostor pro uplatnění proto existuje pro další technologická řešení menšího či místního charakteru, která by pomohla situaci řešit.

Aleš Vytečka, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Bangkoku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět