BEZPEČNOST PRÁCE ZAŽÍVÁ VELKOU PROMĚNU. ČESKÉ A NĚMECKÉ FIRMY SE MOHOU UPLATNIT NA UKRAJINĚ

V odvětví bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních technologií, ergonomie a péče o zdraví pracovníků dochází k převratné transformaci způsobené několika souběžnými fenomény, jako jsou nové digitální technologie, ochrana klimatu a udržitelný rozvoj. Potvrdil to světově nejvýznamnější oborový veletrh A+A v Düsseldorfu, kde měly i české firmy příležitost představit své výrobky a technologie.

Ilustrační foto: Shutterstock

Na okraj letošního veletrhu A+A uspořádal generální konzulát projekt ekonomické diplomacie (PROPED) pod názvem Obchodní kulatý stůl v Düsseldorfu. Setkání přineslo přidanou hodnotu k paralelní prezentaci českých firem jako Areset, AVEC CHEM, ASTONA a ITC (Institut pro testování a certifikaci) a dalších.

Pro české exportéry byl projekt kvalitní platformou pro navázání nových obchodních kontaktů, ale i kontaktů na vládní a městské organizace. Ve shodě s německými partnery spatřujeme velký potenciál pro uplatnění našich firem v procesu obnovy válkou poničené Ukrajiny. Ochranných pomůcek a technologií na ochranu osob při práci bude ve značné míře zapotřebí při dekontaminaci ekologicky zamořené půdy, při odminování velkých územních ploch, demontáži a likvidaci rozbombardovaných staveb a při odklízení škod napáchaných na výrobních kapacitách země.

IMPULZY PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ SVĚT

Firmy z celého světa představily na düsseldorfském veletrhu stěžejní témata bezpečnosti práce, moderních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních technologií a zdraví pracovníků při práci pod názvem „Impulzy pro lepší pracovní svět“.

Dva nejdůležitější megatrendy současnosti, digitalizace a udržitelnost, jsou hlavním motorem změn ve všech ekonomických a produkčních procesech, ve vyšších nárocích na bezpečnost na pracovišti i v oblasti osobní ochrany zaměstnanců.

S digitalizací průmyslové výroby dochází k zavádění nových technologií prakticky do všech odvětví. Koncept „Průmysl 4.0“ znamená nejen chytrou továrnu, ale hlavně digitální propojení všech oblastí ekonomiky. Düsseldorfský veletrh A+A jen potvrdil, že digitální nástroje připravují cestu pro „smart industry“ budoucnosti i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

NOVÉ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Zvláštní pozornost si zasluhují nové technologie pro digitalizaci výrobních procesů, jakými jsou chytrá přenositelná elektronika (senzory) pro sledování a sběr dat k prevenci a zamezení zdravotních problémů zaměstnanců a zajištění bezpečnosti pracoviště, osobní ochranné prostředky, objednávkové aplikace pro správu nebezpečných materiálů, zdravotní koučové na bázi umělé inteligence, dále aplikace virtuální reality a další příklady technologií, které posouvají pracovní svět digitálním a udržitelným směrem. Dále jsou to ergonomické pomůcky jako například exoskelety ve výrobě a logistických procesech, které významně snižují úrazy a nemocnost zaměstnanců. Nové technologie ve výrobě jako „digitální dvojčata“ umožňují vytvořit virtuální modely průmyslových zařízení a jednotlivých pracovních procesů. Technologie Digital Thread (DT) umožňuje shromažďovat všechna data o výrobku v průběhu jeho celého životního cyklu a přispívá k optimalizaci výrobních postupů. Důležitým digitálním nástrojem je rovněž prediktivní údržba ke snížení celkových servisních nákladů.

NEW WORK

Digitalizace se netýká jen průmyslového vývoje, výroby a logistiky. Pracovní svět budoucnosti se týká i vlastního pracovního prostředí a zaměřuje se na potřeby zaměstnanců. Digitalizace je často uváděna jako výchozí bod pro diskusi a zavádění koncepce „nové práce“(new work), díky které lze v každodenním pracovním procesu provést pozitivní změny a přijmout a zavést aspekty „nové práce“.  Tato koncepce umožňuje větší flexibilitu zaměstnanců, nejen co se týká pracovní doby. Její přínos spočívá v podpoře větší svobody zaměstnanců, větší osobní motivaci a měla by přispívat k celkové pohodě na pracovišti.

Další megatrend v podobě mnohovrstevnatého tématu udržitelnosti se projevuje v oblasti zavádění nových (i recyklovaných) materiálů pro výrobu ochranného textilu, pracovních oděvů a textilních pomůcek. Nová řešení z oblasti cirkulární ekonomiky se u této branže týkají zejména recyklace pracovních oděvů a používání biologicky rozložitelných materiálů. Výrobci stojí před velkou výzvou, jak dostát vysokým požadavkům na kvalitu, a zároveň recyklovatelnost pracovních oděvů. Inovace v oblasti bezpečnosti práce otevírají nové možnosti vývoje tohoto odvětví směrem k efektivitě a umožňují vytvářet zdravější pracovní prostředí.

Kolektiv Generálního konzulátu ČR v Düsseldorfu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět