ALŽÍRSKO CÍLÍ NA ENERGETIKU, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ALE I ZNALOSTNÍ EKONOMIKU

Mezi perspektivní sektory alžírského hospodářství patří tradičně energetika, dále pak vodohospodářství a nově i znalostní ekonomika. V případě energetiky a vodohospodářství je stále více kladen důraz na nové technologie se zaměřením na obnovitelné zdroje, šetrnost a inovace. Do budoucna poroste i význam ICT sektoru, který se těší velké podpoře alžírské vlády.

Ilustrace: Shutterstock

Alžírsko jako 5. největší producent zemního plynu a 13. největší producent ropy, jehož 98 % příjmů plyne z vývozu těchto surovin, si uvědomuje nutnost postupného snižování závislosti na těchto dvou komoditách. V roce 2020 alžírská vláda stanovila energetickou transformaci jako jednu ze tří hlavních os Plánu hospodářského rozvoje. Rychle rostoucí domácí spotřeba energie, zvyšování energetické účinnosti i zavádění obnovitelných zdrojů vyžadují výrazné investice do tohoto sektoru. Do roku 2035 vláda plánuje výstavbu projektů obnovitelných zdrojů energie o celkovém výkonu 15 TW. Další příležitosti pro české společnosti se týkají modernizace stávajících elektráren a rozvodných sítí.

Alžírsko se s ohledem na stále rostoucí poptávku po vodě a klimatické změny potýká s nedostatkem vody a vodohospodářství se stává dalším strategickým sektorem. Alžírská vláda plánuje financování projektů zaměřených na zpřístupnění nových vodních zdrojů, zavlažování, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod s následným využitím v zemědělství.

STARTUP KOMPLEX

Dalším sektorem s potenciálem růstu jsou informační a telekomunikační technologie. Podpora znalostní ekonomiky vládou je patrna i vytvořením samostatného ministerstva startupů, mikropodniků a znalostní ekonomiky v roce 2022. V listopadu 2022 byl na univerzitě ve městě Tipasa (cca 70 km od Alžíru) otevřen první „Startup Komplex“. Společně ho otevřeli ministr startupů a ministr pro vysoké školy a vědu. Jedná se o administrativní budovu, kde budou mít své oficiální sídlo podniky označované jako startup, které jsou zároveň propojeny se šesti univerzitami zabývajícími se technickými obory. Jedná se o pilotní projekt, který by měly převzít i další univerzity, čímž se má podpořit kreativita, snaha po inovacích a vytváření přidané hodnoty. Spojí se tak vědecký výzkum, inovace, ekonomický rozvoj a vytváření pracovních míst.

Další cílem je propojení mladých vědců a podnikatelů, vzbuzení zájmu studentů o podnikání. Ti dnes představují 25 % mezi zakladateli startupů i nových firem, což se jeví jako nedostatečné. V souvislosti s těmito snahami byla už koncem října 2022 nově pod ministerstvo pro startupy a znalostní ekonomiku zařazena Agentura na podporu a rozvoj podnikání a Agentura pro poskytování mikropůjček.

Během návštěvy ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely v Alžíru se loni v listopadu uskutečnilo úspěšné česko-alžírské podnikatelské fórum za účasti asi stovky zástupců  alžírských firem a institucí a významného mediálního pokrytí. Deset českých podniků především z oblasti energetiky, IT a nových technologií v průmyslu a vodohospodářství vedl místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký. Fóra se zúčastnila také Asociace pro aplikovaný výzkum v IT.

Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět