NORSKO SE SNAŽÍ NASTARTOVAT PŘECHOD K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE

Norsko by se rádo stalo lídrem v procesu přechodu k cirkulární ekonomice. Má pro to dostatečné ambice, zdroje, předpoklady i odhodlání. Některé inovativní norské firmy již začaly realizovat konkrétní projekty, a tak se o Norsku dá říci, že přechod k cirkulární ekonomice sice již zahájilo, stále se však jedná jen o opatrné začátky. Ten nejnáročnější krok, tedy přejít k výraznějším konkrétním činům, Norsko teprve čeká.

Mezi sektory, které mohou významně přispět k cirkulární ekonomice, patří rybolov. Norové jsou přeborníky v chovu lososů. Foto: Shutterstock

Uspokojení poptávky bohaté norské společnosti s sebou logicky přináší vysokou zdrojovou náročnost. Podíl cirkulární ekonomiky na celkovém výkonu norského hospodářství nicméně dosahuje pouze 2,4 %. Podle odhadů státní agentury Innovation Norway přitom má norská ekonomika reálný potenciál svou současnou míru cirkularity zdvacetinásobit. Naprostá většina produkčních řetězců v rámci Norska je však nadále lineární, tedy dle schématu získat – vyrobit – použít – vyhodit.

NOROVÉ ZAOSTÁVAJÍ ZA PRŮMĚREM EU

Průměrný Nor vyprodukuje více odpadu než průměrný obyvatel EU, za evropským průměrem Norové zaostávají i co se týče podílu využití recyklovaných odpadů a obalových materiálů. Navíc místní ekonomika se do značné míry opírá o těžbu fosilních zdrojů. To vše v době, kdy se evropská klimatická politika stává stále ambicióznější a řada evropských zemí (včetně například sousedního Švédska, s nímž se Norové nejčastěji srovnávají) pokročila v přípravách na udržitelnou cirkulární ekonomiku poněkud více. V tomto dynamickém kontextu proto norská vláda letos zveřejnila první národní strategii pro rozvoj cirkulární ekonomiky (shrnutí v angličtině zde).

Dokumentu nechybí ambicióznost a obsáhlost (přes 160 stran). Hovoří mimo jiné o tom, že Norsko by se mělo stát lídrem v rozvoji zelené, cirkulární ekonomiky, která efektivněji využívá přírodní zdroje. V této ambici hodlá Norsko těsně spolupracovat s EU a implementovat její klimatickou legislativu. Norsko také chce plně využít svou účast v unijních programech Horizon Europe a Eurostars, které se zaměřují na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

KLÍČOVÉ SEKTORY

Norská národní strategie dále specifikuje několik sektorů, jež mají největší potenciál stát se „cirkulárnějšími“, a tedy udržitelnějšími. Jedná se mimo jiné o: 1) stavebnictví, 2) zpracovatelský průmysl, 3) zemědělství, lesnictví a rybolov, 4) odpadové hospodářství, 5) obalový průmysl. Řada norských oborových asociací či větších firem aktuálně přemýšlí o tom, jak mohou k úsilí o udržitelnější hospodářství samy přispět a vypracovávají za tímto účelem různé strategie a cestovní mapy. Mnoho samosprávných celků (obce, kraje) ve svých rozvojových plánech s opatřeními na podporu cirkulární ekonomiky také počítá. Celospolečenská poptávka po „cirkularizaci“ ekonomiky, zejména ve výše zmíněných oborech, bude v Norsku v následujících letech dynamicky růst. Tento trend přinese řadu zajímavých příležitostí pro inovativní zahraniční investory, výzkumníky a vývojáře. Jak konkrétně by takové příležitosti mohly vypadat? Některé příklady shrnujeme níže (nejedná se o vyčerpávající seznam).

  • Technologický rozvoj a digitalizace v procesu recyklace materiálů a surovin.
  • Dodávky stavebních materiálů s co nejdelší životností, případně takových, které lze opakovaně využít.
  • IT a digitalizace – například vývoj databází umožňujících digitálně trasovat výrobky a materiály s vysokým potenciálem opětovného využití („digitální pasy“ produktů).
  • Technologická řešení pro zlepšení efektivity třídění odpadu.
  • Vývoj digitálních business modelů pro využití druhotných surovin.
  • Dodávky ekologických staveb a rekonstrukcí.
  • Dodávky technologií pro elektrifikaci dopravy.
  • Návrh a realizace úložišť pro druhotné suroviny a materiály, které čekají na opětovné využití.
  • Technologická řešení pro vývoj cirkulárního produktového řetězce při výrobě baterií.
  • Recyklace a využití druhotných surovin vznikajících při průmyslové činnosti.

České subjekty, jež mohou nabídnout norským partnerům zkušenosti a know-how s ohledem na výše uvedené příležitosti spolupráce, mají možnost využít několik pravidelných příležitostí k navázání kontaktů. Mezi osvědčené patří každoroční Oslo Innovation Week či Norwegian Circular Economy Conference. Obě již mají své renomé a jejich nedílnou součástí jsou i match-makingové akce. Další informace může poskytnout zahraniční zastoupení CzechTrade ve Stockholmu (jež pokrývá i teritorium Norska) či obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Oslo.

Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Oslu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět